Verksamheten

Teknisk verksamhet – avgiftsfinansierad

Förvaltningens motto är ”Nöjda kunder” vilket har präglat verksamheten under året. Alla medborgare ska ha tillgång till friskt vatten och tillfredställande hantering av avfall och slam.

Årets viktigaste händelser

Renhållning

Den nya renhållningsordningen antogs av kommunfullmäktige under året. En renhållningsordning är ett lagstadgat verktyg för att styra, utveckla och följa upp avfallshantering. Kommunen har även en avfallsplan för 2016–2020 som mer fokuserar på att minska avfallsmängderna. Planen inriktar sig också på avfall som idag inte är vanligt att återvinna, exempelvis textilier.

För att uppfylla målen i avfallsplanen har flera projekt initierats, bland annat mätning av nedskräpning, förbättringar av Sortify (källsortering i offentlig miljö) och utdelning av miljötratten. Genom att genomföra fler åtgärder för att minska nedskräpningen har kommunen klättrat i Håll Sverige Rents kommunrankning från 136:e plats 2015 till plats 19 år 2016.

En informationskampanj för att förbättra källsorteringen har påbörjats genom utdelning av en återvinningsguide för udda förpackningar. Det har även påbörjats en artikelserie i Sjöbomagasinet om vad som faktiskt händer med det avfall som samlas in i kommunen.

För att förbättra avfallshämtningen i Sjöbo kommun har ett projekt gällande byggnation av en omlastningscentral påbörjats under 2016. I samband med omlastningscentralen är planen även att bygga en återbrukscentral.

Vatten och avlopp

Överföringsledningen för vatten och avlopp mellan Sövde och Blentarp färdigställdes under 2016. Det har medfört att Sövde och Blentarps avloppsreningsverk lagts ned och avloppsvatten tas numera om hand på Sjöbo avloppsreningsverk. Överföringsledningen säkerställer även dricksvattenförsörjningen för Sövde och Blentarp.

Utbyggnaden av kommunalt VA för cirka 200 hushåll i Sjöbo sommarby påbörjades under året.

Under 2016 har det meddelats vattendom för Sjöbo vattenverks grundvattenuttag som i sin tur säkerställer det framtida behovet. En strategiskt viktig grundvattenbrunn har fått en överbyggnad som ökar säkerheten.

Då det fortsatt är problematiskt med grundvattentillgången i Äsperöd transporteras dricksvatten från Sjöbo till Äsperöd.

Nyanläggning har skett vid kvarteret Viljan och Tegelgatans förlängning för att förse framtida exploateringar med vatten och avlopp.

VA-planen har färdigställts och varit ute på remiss under slutet 2016 och början av 2017. Antagande av planen väntas ske under våren 2017.

Ekonomisk analys

Avfallsenheten har ett underskott på 0,2 mnkr, vilket är 0,4 mnkr lägre än prognosen efter tertial 2, underskottet regleras mot förutbetalda intäkter. Överskott (och eventuella underskott) från tidigare år redovisas, i avvaktan på att resurserna används i avfallsverksamheten, som en kortfristig skuld till avgiftskollektivet. Den kortfristiga skulden uppgår vid årets slut till 3,1 mnkr.

Avfallstaxan höjdes inför verksamhetsåret 2016 efter att ha varit oförändrad sedan 2013. Inför verksamhetsåret 2017 har avfallstaxan höjts för kärl. I och med det bedöms underskottet i stort bli reglerat. Avfallstaxan bygger på kostnadsutvecklingen för dels nya löneavtal, entreprenadindex, behandlingsavgifter för omhändertagandet av avfall etcetera.

VA-enhetens resultat är ett underskott på 0,3 mnkr som minskar den kortfristiga skulden till 4,6 mnkr. Underskottet hänför sig till underhållsåtgärder på VA-verken som blev mer omfattande än man räknade med när den senaste ekonomiska uppföljningen upprättades.

Prestationstal Utfall
2014
Utfall
2015
Budget
2016
Utfall
2016
VA-abonnemang 5 220 5 248 5 425 5 284
– varav enbart vatten (antal) 618 618 620 622
– varav vatten och avlopp (antal) 4 602 4 630 4 805 4 662
Renhållning
Antal 4-facks-abonnemang 6 355 6 429 6 660 6 461
Antal 2-facks-abonnemang 941 893 915 862

Framtiden

Arbetet med ny renhållningsupphandling påbörjas under 2017 med ett testområde för nya fyrfackskärl. Under hösten 2017 ska förfrågningsunderlaget arbetas fram. I entreprenaden ska försök göras att fullfölja så många av avfallsplanens mål som möjligt, exempelvis att avfallstransporterna bör vara fossilbränslefria. Inför upphandling har ett arbete gjorts för att få reda på vad kunderna efterfrågar och vilka krav som ställs på framtidens avfallshantering.

På nationell nivå har det ännu inte kommit några nyheter om huruvida kommunerna ska ta över insamlingsansvaret för förpackningsavfall. Ansvaret för insamling av dessa ligger idag på förpacknings- och tidningsindustrin (FTI AB).

Under 2017 fortsätter utbyggnader för kommunalt VA i sommarbyarna där Svansjö står på tur.

För att säkerställa VA-försörjningen i Äsperöd fortsätter projekteringen av överföringsledningar mellan Lövestad och Äsperöd. Under tiden transporteras dricksvatten från Sjöbo till Äsperöd för att komplettera grundvattenuttaget i Äsperöd.

Under 2017 sker rivning av Blentarp och Sövde avloppsreningsverk. Sjöbo avloppsreningsverk är under fortsatt modernisering och nytt reservelverk samt ställverk installeras 2017.

Vakuumanläggningen i Heingetorp är i dåligt skick och behöver åtgärdas under de närmaste åren. Underlag tas fram under 2017 för systemlösning och byggnation.

Avloppsreningsanläggningarna för byarna Knickarp och Eriksdal är i behov av uppgradering för att säkerställa reningen av avloppsvattnet.

Arbetet med att söka vattendomar för prioriterade grundvattenuttag samt inrättande av vattenskyddsområde där dom meddelats, fortsätter under 2017.