Verksamheten

Teknisk verksamhet – skattefinansierad

År 2016 har präglats av upphandlingar, genomförande av stora trafikprojekt samt organisatoriska förändringar.

Årets viktigaste händelser

Under året har tre stora projekt färdigställts; gång- och cykelväg Sövde–Blentarp i samarbete med Trafikverket, ombyggnation av korsning och byggnation av parkeringsplats vid Silogatan/Södergatan inklusive parkeringsplats på gamla Trelleborgstomten samt gång- och cykelväg Ommavägen/Planteringsgatan.

Cykelkampanjens andra år genomfördes med uppskattade informationsbesök i årskurs 3 och 4 tillsammans med polisen. Gatubelysningen på Trafikverkets väg i Vallarum togs bort under stora protester från byalaget.

Utemiljön

Kartläggning samt upprättande av skötselplaner och skötselnivåer för den allmänna platsmarken färdigställdes i samarbete med försköningsgruppen.

Julbelysningen i Sjöbo centrum ersattes med ny efter beslut i tekniska nämnden. Projektet Möllers mosse följer antagen plan och under året anlades en motionsslinga med trygg belysning. Satsningar på lökväxter och sommarblommor fortsatte.

Avtal och upphandlingar

Arbete med att upprätta avtal mellan gatukontoret och övriga förvaltningars tjänstköp av verksamhetsvaktmästarnas tjänster slutfördes och avtal för grönyteskötsel påbörjades. Upphandlingar för parkeringsövervakning, vinterväghållning, maskiner och transporttjänster, asfalt samt teknisk konsult var några av de större upphandlingar som genomfördes under året.

Effektivisering

Effektivisering av arbetsuppgifter och tidsanvändning intensifierades under året genom uppdatering och införande av tidsregistering för samtliga medarbetare. Genom klarmarkering av arbetsledare för genomförd arbetstid kvalitetsgranskas registeringen. Områdesansvariga har införts för parkpersonal för att få en bättre tydlighet i ansvar och därmed också återkoppling mellan prestation och lön.

Aktivitetspark

Arbetet med en aktivitetspark tog fart under året. Målsättningen är att skapa en park med flera öppna aktiviteter som möjliggör möten över generationsgränser och som gör att fler aktiverar sig. Sjöbo kommun beviljades bidrag från Boverket med 4,1 miljoner kronor i november.

Ekonomisk analys

Verksamheten visar ett totalt underskott på 10,2 mnkr. En genomlysning och förbättrad redovisning av exploateringsverksamheten har inneburit att verksamheten belastats med 8,7 mnkr i nettokostnader. Den största posten (8,0 mnkr) avser justering av värdet på före detta Trelleborgsfabriken (Laxen 4). Justeringen görs utifrån en försiktig värdering då marken kan komma att exploateras och säljas. Värderingen utgår från att markpriset kan komma att motsvara försäljningspriset på Viljan.

Resultatet har också påverkats negativt av att en avsättning på 0,5 mnkr gjorts för att täcka rivningskostnader på Glädjen 32 (”gamla Bil-Bengtssontomten”). Byggnaden är i dåligt skick. I övrigt har genomlysningen och den förbättrade redovisningen för övriga projekt inneburit ett underskott om cirka 0,2 mnkr.

Saneringen av kvarteret Viljan har slutförts. Kostnaderna för saneringen blev 1,7 mnkr högre än tidigare beräknat vilket belastat verksamheten 2016. Totalt har marken sanerats för 6,9 mnkr.

Undersökningar av gamla deponier enligt föreläggande på fastigheterna Fränninge 31:4, Björsjölagård 1:118 och Elsagården 1:1 har kostat 0,2 mnkr.

Beläggningsbudgeten visade vid året slut ett överskott om 0,1 mnkr. Trots att upphandlingen överklagades kunde asfaltplanen för 2016 följas.

Tekniska nämnden har under året beslutat att omfördela medel från vinterväghållningen till fortsatt utredning och förberedelse kring anläggandet av en aktivitetspark. I budget 2017 finns investeringsmedel avsatta för projektet.

Oförutsedda intäkter från skogsavverkning och extra anslag till hyra för ombyggnad av gatukontoret som inte har förbrukats har styrts om till röjning av exploateringsområden och övriga markområden inom den allmänna markreserven. Gatubelysning har generat ett överskott med 0,4 mnkr på grund av lägre elkostnader medan verksamhetens bidrag till enskilda vägar överskrider budgeten med 0,2 mnkr.

Prestationstal Utfall
2014
Utfall
2015
Budget
2016
Utfall
2016
Antal kvadratmeter asfalt 831 425 835 674 827 133 837 994
Antal kvadratmeter grönytor inklusive naturmark inom plan 1 300 214 1 301 360 1 300 214 1 299 937
Energiförbrukning i kWh för gatubelysning 1 373 049 1 254 996 1 400 000 1 263 566

Framtiden

Ytterligare digitala satsningar i verksamheten sker genom kopplingar av skötselplaner i surfplattor. Gatubelysningens drift och underhåll ska upphandlas och dess styrning uppdateras till modernare teknik. Genom LED-lampor och dimning av belysning under vissa av dygnets timmar kan driftkostnaderna minska.

Under 2017 ska två stora trafikprojekt genomföras genom byggnation av GC-väg Ågatan/Idegatan samt GC-väg Lilla Norregatan/Lillgatan.

Besiktning av utemiljön ska införas för att samla upp och återkoppla de investeringsåtgärder som krävs i kommunens orter. Ytterligare uppdateringar av julbelysningen i Sjöbo tätort ska genomföras. Satsningar på tätortsnära skogar för tillgänglighet och skötselåtgärder beslutas av tekniska nämnden.

En planskiss och en kostnadsberäkning för projektet Lövestads marknadsplats har tagits fram i samarbete med Lövestads byalag. Beslut i tekniska nämnden förväntas påföljande år.

Ytterligare satsningar i kommunens ogräsbehandling av hårdgjorda ytor behöver göras. En lekplatsplan ska tas fram och peka ut var kommunen behöver nya lekplatser och en lekplatspolicy ska ge en riktning på hur lekplatserna ska utformas.

Alkolås och körjournaler på gatukontorets fordon ska införas. Det finns fortfarande ett behov av en helhetslösning för gatukontorets lokaler.

Under 2017 går projektet med aktivitetsparken in i ett nytt skede med gestaltningsförslag, projektering och uppstart av anläggandet. I de första etapperna är det skatepark, boulebanor och parkourbana som ska anläggas.