Verksamheten

Individ- och familjeomsorg

Stora utmaningar gällande flykting- och bostadsfrågor samt psykosocial ohälsa i vissa grupper har gett ökad intern och extern samverkan. Ett ökat antal anmälningar och ansökningar har inneburit ökad arbetsbelastning och ökade kostnader samtidigt som insatser riktade till barn och unga utvecklats och förstärkts.

Årets viktigaste händelser

Ledningsarbete

Det strategiska ledningsarbetet har koncentrerats till uppgiften att klara av mottagandet av kommunens nyanlända barn, unga och vuxna samt att fortsätta arbetet med att stärka och förbättra kommunens sociala barn- och ungdomsvård. Trots hög arbetsbelastning har genomförda insatser för att rekrytera och behålla personal gett ökad stabilitet och kompetens i verksamheten.

Ökad ärendemängd

Ärendemängden har ökat ytterligare inom verksamheten totalt. Antalet orosanmälningar gällande barn och unga har i jämförelse med år 2013, då skärpt lagstiftning till skydd för barn och unga trädde i kraft, ökat med i snitt 78 procent. Analyser visar att fler anmälningar borde kunna hanterats i tidigare skede med stöd av elevhälsa och/eller öppna serviceinsatser.

Antalet hushåll som sökt och beviljats försörjningsstöd har ökat från 119 till 142 hushåll. En ökad andel av de sökande uppvisar psykosocial ohälsa. Allt fler saknar helt eller delvis sjukpenninggrundande inkomst.

Utveckla verksamheten

Med syfte att tillhandahålla mer samordnade, resurs- och kostnadseffektiva insatser har samverkan utökats med övriga förvaltningar, närkommunerna, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, hälso- och sjukvården samt organisationer som till exempel Rädda Barnen.

Ett arbete har inletts för att utveckla e-tjänster, webbaserade stödsystem och digitala beslutsstöd.

Aktiviteter har genomförts enligt handlingsplan för stärkt barn- och ungdomsvård. En ökad användning av bland annat IT-system samt förenklade administrativa rutiner har bidragit till att utöka den direkta klienttiden från cirka 12 till 18,5 procent av arbetstiden.

Förebyggande arbete

I informationssyfte har personal från myndighet tillsammans med Råd och stöd på socialtjänsten samt elevhälsan besökt samtliga Sjöbos elever i årskurs 2 till 5. Ett 40-tal barn och deras familjer har fått ta del av Tidiga insatser – en samverkansmetod riktad till yngre barn i behov av samlade insatser av förskola eller skola, elevhälsa och socialtjänsten.

Det vräkningsförebyggande arbete som bedrivs mellan myndighetsenheten och råd- och stödenheten har resulterat i att vräkningar av barnfamiljer kunnat förhindras.

Rutin för barnkonsekvensanalys har börjat användas som underlag vid övergripande beslut där barn och unga kan påverkas. Samtliga barn är numera alltid delaktiga vid beslut gällande dem själva.

De uppdateringar som enligt plan skulle ha genomförts för att göra hemsidan mer tillgänglig har på grund av verksamhetens arbetsbelastning inte kunnat genomföras fullt ut. Detsamma gäller det påbörjade arbetet med att införa ett övergripande webbaserat kvalitetsledningssystem.

Ekonomisk analys

Resultatet är –6,2 mnkr. Orsakerna till underskottet är flera. Årets höga arbetsbelastning inom myndighetsenheten krävde bemanningsförstärkning med en kostnad om drygt 0,5 mnkr.

Antalet placerade barn och unga är i jämförelse med de senaste åren inte fler. Däremot har kostnaderna för barn och unga på institution varit högre än budgeterat och avser främst placeringar enligt LVU (lagen om vård av unga) på Statens institutionsstyrelse samt placeringar på kvalificerade hem för vård och boende. Kostnaderna för barn och unga i familjehem har, utifrån komplexa behov hos de placerade, ställt krav på familjehemmens kompetens och närvaro i hemmet, vilket gett kostnader utöver fastställda riktlinjer.

Ett jämförelsevis högt antal tvångsomhändertaganden av vuxna missbrukare har lett till höga vårdkostnader.

Kostnaderna för försörjningsstödet uppgår till cirka två miljoner kronor mer än budgeterat. Ökningen består främst av personer med fysisk och psykosocial ohälsa. Antalet personer som helt eller delvis saknar sjukpenninggrundande inkomst har ökat. Ytterligare en grupp som tenderar att öka är hushåll med nyanlända som befinner sig i glappet mellan olika ersättningssystem.

Antalet personer som söker bistånd i form av andrahandskontrakt med boendestöd ligger på en fortsatt hög nivå och omfattar såväl unga som äldre och barnfamiljer. Ett ökat antal andrahandskontrakt har inneburit ökade kostnader för uteblivna hyror, förstörelse och kostnad för verkställighet vid avhysning.

Antalet skuldsaneringsärenden hos budgetrådgivare har mer än fördubblats.

Nya metoder och arbetssätt med syfte att effektivisera och modernisera har krävt digitala lösningar och ny IT-utrustning, vilket medfört högre kostnader än vad som avsatts i budget.

Prestationstal Utfall
2014
Utfall
2015
Budget
2016
Utfall
2016
Försörjningsstöd        
Antalet hushåll, i genomsnitt per månad, som erhåller försörjningsstöd 113,7 118,6 142,0
Genomsnittlig bidragstid per hushåll och månad 5,23 5,25 5,03
Vård av barn och ungdomar        
Antal vårddygn i familjehem 7 808 8 157 7 003
Antal vårddygn på institution 4 937 7 943 2 021*
Vård av vuxna        
Antal vårddygn i familjehem 1 109 547 0
Antal vårddygn på institution 1 332 869 1 121
Vuxna        
Antal dygn på övrigt boende 1 672 1 819 1 292

*varav 227 avser boende för stöd och tillsyn.

Redovisningen 2014 och 2015 innefattar även placeringar av ensamkommande barn och ungdomar.

Framtiden

Pågående utvecklingsarbete för stärkt stöd och skydd inom den sociala barn- och ungdomsvården fortgår med inriktning mot ökad samverkan för förebyggande och tidiga insatser med förskola, skola, fritid och hälso- och sjukvården. Samtliga förskole- och skolenheter i kommunen ska besökas.

Råd- och stödenheten kommer under året att i samarbete med Rädda Barnen utveckla stödinsatser till den allt mer ökande gruppen av barn som far illa i familjerättsliga konflikter.

Arbets- och integrationsfrågorna kommer att prioriteras. Nya arbetsformer ska sökas med syfte att försörjningsstödet endast ska bli ett tillfälligt stöd i avvaktan på återgång till egen försörjning.

Mer systematisk resultatuppföljning kommer att göras av beviljade insatser inom såväl barn-, ungdoms- som missbruksvården i syfte att förbättra matchningen mellan behov och insats samt hitta mer kostnadseffektiva lösningar.

För att behålla en stabilitet och kompetens i socialtjänsten måste åtgärder göras för att minska arbetsbelastningen. Det är även ett krav som ställts efter Arbetsmiljöverkets inspektion på myndighetsenheten. Administrativ avlastning kommer att behövas för att skapa ett mer klientnära arbetssätt.

Arbetet med att utveckla e-tjänster, webbaserade stödsystem samt digitala beslutsstöd kommer fortsatt krävas för att förenkla och säkra en strukturerad och systematisk handläggning och styrning.