Verksamheten

Äldreomsorg

Det ekonomiska utfallet för äldreomsorgen försämrades stadigt under året, från ett prognostiserat överskott på 1,2 mkr i delårsrapport 1, utfall i nivå med budget i prognosen i oktober och till det slutliga underskottet på 1,2 mnkr. Störst underskott (2,9 mnkr) fanns i särskilt boende, där bland annat hög sjukfrånvaro medförde högre kostnader. Till det kom att verksamheten anpassades till vissa kunders specifika behov med krav på högre bemanning.

När det var fullt på korttidsplatserna användes vissa av boendenas lediga platser till korttidsboende.

Hemtjänstvolymerna ökade, men från en låg nivå, vilket gjorde att verksamheten upp­visade ett överskott mot budget på 1,0 mnkr.

Antalet invånare 65 år och däröver ökade. Samtliga åldersgrupper ökade och totalt fanns det vid årets slut cirka 90 personer fler än vid resurs­tilldelningen i budget 2017.

Som en följd av det ökade också antalet personer 65 år och däröver med insatser enligt social­tjänstlagen. Ökningen märktes först på trygghets­larm och insatser från fysioterapeuter och arbetsterapeuter med bland annat ökade kostnader för tekniska hjälpmedel (underskott cirka 0,4 mnkr). Förutom att antalet ökade växte även andelen av befolkningen över 65 år med insats från 14,4 till 14,8 procent.

 

Prestationstal Utfall
2015
Utfall
2016
Budget
2017
Utfall
2017
Antal invånare
65–79 år 3 214 3 254 3 293 3 333
80–89 år 808 815 830 876
90 år – 182 187 186 187
Antal platser i särskilt boende 168 168 168 168
– varav demensplatser 53 45 53 53
– varav platser för växelvård och avlösning 1 4 1 1
– antal platser korttidsvård och avlösning 8 8 8 8
Antal personer 65– med insats enligt SoL i ordinärt
boende 1 oktober
468 467 475 501
– varav med hemtjänst 201 208 205 207
– varav med trygghetslarm 408 434 415 462
– varav med matdistribution 100 75 100 85
Antal timmar hemtjänst äldre dag och kväll per år 72 400 66 000 75 000 73 900
Andel av befolkning över 65 år med insats 1 oktober 14,5 14,4 15,0 14,8