Driftredovisning

Nettokostnader per nämnd (mnkr) Utfall Utfall Budget
Nettokostnad
2016
Intäkter
2017
Kostnader
2017
Nettokostnad
2017
Nettokostnad
2017
Avvikelse
2017
 
Kommunstyrelse
106,9 – 13,9 122,5 108,6 111,8 3,2
Familjenämnd 484,8 – 475,2 992,0 516,8 516,9 0,1
Vård- och omsorgsnämnd 271,8 – 113,5 411,0 297,5 295,0 – 2,5
Teknisk nämnd 26,9 – 77,9 103,1 25,2 27,4 2,2
Samhällsbyggnadsnämnd 8,1 – 7,1 16,2 9,1 9,5 0,4
Valnämnd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Överförmyndarnämnd 1,9 – 1,0 3,6 2,6 2,4 – 0,2
Revision 1,1 0,0 1,2 1,2 1,2 0,0
Finansieringsverksamhet 9,8 – 173,0 172,7 – 0,3 5,3 5,6
Verksamhetens driftkostnader 911,3 – 861,6 1 822,3 960,7 969,5 8,8