Verksamheten

Verksamhet för personer med funktionsnedsättning

Underskottet på 1,2 mnkr fanns främst i kommunens egna LSS-boenden (–3,0 mnkr) och berodde både på nya placeringar, ökade kostnader för befintliga placeringar och ökat bemannings­behov på grund av speciella behov hos kunder. Underskottet vägdes delvis upp av överskott för lägre volymer i korttidstillsyn och korttidsvistelse LSS, både extern och egen verksamhet.

Medan antalet personer med insatser enligt Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktions­hindrade (LSS) endast ökade ­marginellt, fortsatte antalet personer under 65 år med ­insatser enligt Socialtjänstlagen i ordinärt boende (­hemtjänst, boendestöd, daglig sysselsättning, trygghets­larm, kontaktpersoner) att öka kraftigt.

Flera åtgärdera pågår för att verksamheten ska komma i ekonomisk balans. I grupp­bostad och bostad med särskilt service på­börjades en översyn av överensstämmelsen mellan beslut och genomförandeplaner och utförda insatser. Digitala planeringssystem ska införas för att förbättra tidsplaneringen. Förstärkningar av bemanningen ska förankras hos enhetschef, som i sin tur förankrar hos verksamhetschef. Bemanningen justerades i budget 2018 och nya scheman börjar gälla i slutet av januari 2018.

 

Prestationstal Utfall
2015
Utfall
2016
Budget
2017
Utfall
2017
Antal personer med personlig assistans 31 27 31 28
– f d LASS1 22 19 22 19
– LSS 9 8 9 9
Totalt antal personer med insatser enligt LSS 125 135 128 137
Antal platser i bostad med särskild service enligt LSS 40 47 48 48
Antal personer i externa boende LSS och psykiatri 10 11 12 11
Antal personer i daglig verksamhet enligt LSS 63 69 68 71
Antal personer med insatser enligt SoL2 i ordinarie boende 58 78 65 90
Antal timmar hemtjänst 64 år och yngre dag och kväll per år 5 200 1 800 3 300 2 200

Samtliga antalsuppgifter avser 1 oktober.