Verksamheten

Politisk verksamhet

Verksamheten uppvisade ett totalt överskott om 1,1 mnkr. Det största överskottet, 1,0 mnkr, återfanns inom kommunstyrelsens ansvars­område. Överskottet berodde dels på färre samman­träden, dels på att två partier inte beviljades stöd på grund av för sent inlämnade redovisningar av 2015 års partistöd.

Även finansiering uppvisade ett överskott, eftersom kostnaderna för politikernas pensioner blev 0,4 mnkr lägre än budget.

Överförmyndarverksamheten hade ett underskott om 0,2 mnkr. En del berodde på kostnader för ensamkommande med permanent uppehållstillstånd från annan kommun, för vilka kommunen inte får någon ersättning.

Det fanns även ett underskott (0,1 mnkr) i familjenämndens politiska verksamhet. Det berodde bland annat på extra sammanträden i myndighetsarbetsutskottet och ovanligt höga kostnader för gåvokort vid pensioneringar och avslutade anställningar.