Verksamheten

Individ- och familjeomsorg

Verksamheten fick ett slutligt resultat på –1,1 mnkr. Underskottet berodde främst på placerings­kostnader och på personalkostnader i form av konsult­förstärkning vid myndighets­enheten under en period av arbetsanhopning i barn- och ungdomsvården.

För att kunna hantera ökade kostnader fick verksamheten ett tillskott om 2,5 mnkr från kommun­styrelsens medel för oförutsedda behov.

Underskottet för placeringskostnader berodde till största delen på att kostnaderna för barn och unga på institution blev högre än budget­erat. Det gällde främst placeringar enligt LVU på ­Statens Institutionsstyrelse samt placeringar av barn och unga med sammansatt problematik, där möjlig­heterna till öppenvård hade uttömts. Efter att kostnaderna minskade något under våren, gjordes två nya kostnadskrävande placeringar i början på hösten.

Underskottet på kostnadssidan täcktes till viss del av ett intäktsöverskott bestående av bidrag från Migrationsverket för personer som bor i Sjöbo kommun och som fått uppehålls­tillstånd (PUT-schablon).

Även kostnaderna för familjehemsvården gav ett underskott, vilket främst förklarades av höga arvoden på grund av de krav som ställs vid komplexa ärenden. Ett ökat antal placeringar av små barn krävde lönekompensationer för tjänstledigheter hos familjehemsföräldrar vid mottagande och inskolning. Ökade kostnader med anledning av inhyrd personal från bemanningsföretag, tolktjänster och arbetsmiljöinriktade insatser gav ett underskott.

Inköp av it-material och programvaror gav en kostnad utöver budgeterad. Det gällde en satsning som på sikt beräknas förenkla och effektivisera arbetet.

 

Prestationstal Utfall
2015
Utfall
2016
Budget
2017
Utfall
2017
Försörjningsstöd        
Antalet hushåll, i genomsnitt per månad, som erhåller försörjningsstöd 118,6 142,0 112,8
Genomsnittlig bidragstid per hushåll, månader 5,25 5,03 5,04
Vård av barn och ungdomar        
Antal vårddygn i familjehem 8 157 7 003 5 694
Antal vårddygn på institution* 7 943 2 021* 1 309*
Vård av vuxna        
Antal vårddygn i familjehem 547 0 10
Antal vårddygn på institution 869 1 121 714
Vuxna        
Antal dygn på övrigt boende 1 819 1 292 474

* Redovisningen 2015 innefattar även placeringar av ensamkommande barn- och ungdomar.

Siffran 2016 och 2017 innefattar 227 dygn respektive 669 dygn avseende boende för stöd och tillsyn.