Verksamheten

Förskole- och skolbarnomsorg samt grundskoleverksamhet

Det sammanlagda resultatet var ett underskott om 5,6 mnkr. Medan förskolan uppvisade ett överskott fanns det underskott i grundskolan och fritids­hemmen. Grundskolans underskott berörde främst de högre årskurserna i de tre största skol­orna, Färsingaskolan, Storkskolan och Emanuelskolan. Den ohälsa som fler barn uppvisade ledde till att mer resurser tillsattes, vilket det inte fanns ekonomisk täckning för. Rektorområdena upp­visade sammanlagt ett underskott om 4,8 mnkr.

Volymerna för fritidshemmen var dessutom betydligt högre än budgeterat (+58 barn), vilket innebar 2,0 mnkr högre kostnader. Ökningen fanns främst i den kommunala verksamheten. Även skolpengsbudgeten visade underskott. Delvis berodde det på att det betalas ut större skolpeng för elever i asylprocessen än vad som täcks av statsbidrag, vilket gav ett underskott om 0,8 mnkr. Det var också några elever som gick i specialskolor som kostade betydligt mer än skolpengen. Det gav ett underskott om 0,9 mnkr. Vidare var utbetalda tilläggsbelopp 1,3 mnkr högre än budget.

I förskoleklass och grundskola följde elev­antalet budget och i särskolan var eleverna två fler än budgeterat. Antalet förskolebarn totalt var 10 färre än budgeterat.

Familjenämndens resursfördelnings­modell för förskole-, fritidshems- och grundskole­verksamhet innebär bland annat att rektorerna­ respektive förskolecheferna får ta med eventuella över- och underskott mellan åren för att förutsättningarna för kommunala och fristående verksamheter ska vara likvärdiga. Grundskolan gick med underskott 2017. Att förbättra resultaten i skolan har under många år varit ett prioriterat mål. För att inte bryta den positiva utvecklingen beslutade kommunstyrelsen att kommunens grundskolor inte skulle betala tillbaka det underskottet 2018. Skolpengen till de fri­stående verksamheterna justerades därför i december och den fristående grundskolan kompenserades för grundskolornas underskott med ett tilläggs­anslag om 1,3 mnkr för att täcka kostnaden för den höjda skolpengen.

 

Prestationstal Utfall
2015
Utfall
2016
Budget
2017
Utfall
2017
Antal barn i åldern 1–5år 1 060 1 064 1 067 1 090
Antal barn i förskoleverksamhet 985 989 1 012 1 002
– varav i kommunalt bedriven förskola 675 673 672 668
– varav i enskilt bedriven förskola 285 294 317 312
– varav i familjedaghem 25 22 23 22
Andel barn som efterfrågar plats, procent 92,9 93,0 94,8 91,9
Antal barn i åldern 6–12år 1 396 1 390 1 411 1 464
Antal barn i skolbarnsomsorg 813 824 811 869
– varav kommunalt bedriven 637 642 624 679
– varav enskilt bedriven 176 182 187 190
Andel barn som efterfrågar plats, procent 58,2 59,3 57,5 59,4
Antal barn i åldern 6–15år 1 968* 2 017 2 070 2 101
Antal barn i förskole­klass och grundskola 1 957* 1 968 2 047 2 025
Antal barn i tränings- och grundsärskola 26 28 23 28

* Inkluderar ensamkommande flyktingbarn som inte är folkbokförda i kommunen.