Noter VA

Tkr Not Bokslut
2016
Bokslut
2017
 
Verksamhetens intäkter
1 30 066,6 33 225,1
Brukningsavgifter externt 27 688,4 30 136,5
Brukningsavgifter inom kommunen 284,0 329,6
Anslutningsavgifter 1 332,0 1 973,7
Övriga intäkter 277,2 292,3
Internersättning slambehandling 485,0 493,0
Från och med 2008 periodiseras anslutningsavgifter med 10 procent år 1 och 90 procent under de följande åren.
Periodisering görs ej på redan avskrivna områden.
 
Verksamhetens kostnader
2 20 973,4 23 051,0
Personalkostnader – fördelade efter beräknad tid ej interna sociala avgifter 4 927,7 5 253,0
Övriga direkta externa kostnader 12 125,6 12 521,3
Från kommunen fördelade kostnader 3 920,1 5 276,7
 
Specifikation från kommunen fördelade kostnader:
3 920,1 5 276,7
personalkostnader – fördelade efter beräknad tid 1 888,8 1 985,8
sophämtning, städ, diverse kostnader – faktisk kostnad 229,0 378,2
gatukontorets löner och maskiner – faktisk kostnad 746,1 1 864,4
fördelade politikerarvoden tekniska nämnden utifrån uppskattad tid 74,2 89,0
Central administration – fördelningsnyckel utifrån räkenskapssammandraget till SCB 664,6 675,2
IT och porto – fördelningsnyckel: affärsdriven verksamhet omsättning inklusive Sjöbo Elnät AB 109,7 111,5
telefoni 3,5 anknytningar à 5 tkr – faktisk kostnad 9,7 9,9
försäkringsavgifter – faktisk kostnad 56,7 21,2
markhyror – faktisk kostnad 90,0 91,1
tillsynsavgifter – faktisk kostnad 51,3 50,4
 
Finansiella kostnader
3 2 678,2 2 732,6
Internränta (enligt SKL:s rekommenderade nivå) på lån från kommunen 2 678,2 2 732,6
 
Anläggningstillgångar
4 168 416,0 181 866,7
Ingående anskaffningsvärde VA-anläggningar 194 173,0 228 888,0
Ackumulerade avskrivningar till och med föregående år – 54 057,0 – 60 472,0
Årets försäljning 0,0 0,0
Årets investering 34 715,0 20 892,2
Årets avskrivning – 6 415,0 – 7 441,5
Taxeringsvärde saknas eftersom alla byggnader är klassade som specialenheter
 
Kortfristiga fordringar
5 5 200,7 3 024,6
Kundfordringar 502,5 2 254,2
Övr kfr fordran på Sjöbo kommun 4 698,2 770,4
Förutbetalda kostnader/upplupna 0,0 0,0
 
Eget kapital
6 0,0 0,0
Vatten och avlopp IB resultatutjämningsfonden 0,0 0,0
Årets resultat 0,0 0,0
 
Långfristiga skulder
7 168 416,0 181 866,7
Lån från kommunen 151 011,3 147 133,0
Upplupna förutbetalda intäkter (anslutningsavgifter) 17 324,7 34 653,7
Förutbetalda investeringsbidrag 80,0 80,0
 
Kortfristiga skulder
8 5 200,7 3 024,4
Leverantörsskulder (försumbart) 0,0 0,0
Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter 5 200,7 3 024,4