Verksamheten

Vuxenutbildning, arbetsmarknadsåtgärder och integrationsverksamhet

Totalt hade verksamheten ett resultat om +3,2 mnkr. Den största delen av överskottet återfanns i integrationsverksamheten (1,8 mnkr).

Sänkning av den statliga ersättningen, minskat mottagande och ett sjunkande antal ensamkommande barn och unga i kommunen krävde omställningsåtgärder. Ensamkommande unga flyttades när det var möjligt från dyrare externa placeringar till kommunens stödboende. Dyrare konsulentstödda familjehemsplaceringar omförhandlades till en prissättning i enlighet med ersättningen från Migrationsverket.

Antalet boendeplatser i egen regi halverades, vilket krävde stängningar och samman­slagning av boendena. Omstruktureringen innebar att ett tjugo­tal personer varslades. Merparten erbjöds och gick över till annan anställning i kommunen, främst i vård och omsorg. Inga uppsägningar verkställdes.

I förordningen om statsbidrag till yrkesvux krävs att verksamheten bedrivs i samverkan mellan minst tre kommuner. Sjöbo kommun ingår i en samverkan mellan fem kommuner i sydöstra Skåne (Sjöbo, Simrishamn, Tomelilla, Ystad och Skurups kommuner). Vuxenutbildningens överskott om 1,3 mnkr berodde på väsentligt högre statsbidragsintäkter än vad som budgeterats.

 

Prestationstal Utfall
2015
Utfall
2016
Budget
2017
Utfall
2017
Antal helårs­studerande 246 271 230 379
Antal under året nyanlända flyktingar 27 55 60 65
Antal ensam­kommande barn 68 69 106 52
Antal boendeplatser ensamkommande barn 52 46* 56 32

* Avser kommunens boendeplatser totalt.