Verksamheten

Miljö- och hälsoskyddsverksamhet

Överskottet om 0,4 mnkr återfanns i den frivilliga verksamheten (drygt 0,1 mnkr), viltvård (0,1 mnkr) och hälsoskydd (0,1 mnkr). Den frivilliga verksamheten bedrevs till stor del med bidrag i olika former. I kombination med återhållsamhet bidrog det till överskottet. Över­skottet i hälsoskydd berodde delvis på något högre intäkter än budgeterat och på att ingen vikarie togs in vid föräldraledighet.

Prestationstal Utfall
2015
Utfall
2016
Budget
2017
Utfall
2017
Antalet inspektionsbesök 728 762 700 718
Antalet ansöknings- och anmälningsärenden 201 208 220 230
Antalet klagomålsärenden 119 112 140 119