Verksamheten

Teknisk verksamhet – avgiftsfinansierad

Va-enhetens underskott om 2,6 mnkr reglerades som förutbetald intäkt, det vill säga mot tidigare års ackumulerade överskott. En stor del (0,6 mnkr) hänförde sig till rivning av avlopps­reningsverken i Sövde och Blentarp. Drifts­projekt som ventilkontroller, brandpost­pluggning och byte av vattenmätare intensifierades. Åtgärder för att komma till rätta med olägenheter som över­föringsledningarna mellan Blentarp och Sövde genererade ökade driftkostnaderna. I övrigt var antalet vattenläckor fler än normalt.

Avfallsverksamheten visade ett överskott på 0,3 mnkr, vilket reglerades mot förutbetalda intäkter.

 

Prestationstal Utfall
2015
Utfall
2016
Budget
2017
Utfall
2017
Va-abonnemang 5 248 5 284 5 940 5 305
– varav enbart vatten 618 622 620 417
– varav vatten och avlopp 4 630 4 662 5 320 4 888
Renhållning:
Antal 4-facks-abonnemang 6 429 6 461 6 470 6 537
Antal 2-facks-abonnemang 893 862 855 812