Kommunens bolag

Sjöbo Elnät AB

Fokus på framtiden

Sjöbo Elnät AB fortsätter att genomföra ny- och reinvesteringar, vilket är en framgångsfaktor för framtiden.

Årets viktigaste händelser

En fortsatt satsning på organisationen skedde genom utbildning i teknik och entreprenadkunskap. I kundkontakterna sker stora förändringar, som förflyttning av skattefakturering från elhandeln till nätbolagen, elmarknadshubb (en central informationshanteringsmodell), effektfakturering och förändring av säkerhetsnivån i systemen.

Bolaget fortsatte att ersätta luftledningar med jordkabel inom nätområdet för framtidens leveranssäkerhet.

Bedömning av verksamheten

Verksamheten bedrevs i enlighet med bolagsordningen, ägardirektivet och de kommunala befogenheterna. Bolaget höjde sina nättariffer, men eftersom detsamma gäller alla i branschen uppfylls fortfarande målet att ligga under genomsnittet för jämförbara nät.

Förbrukningen vid laddstolparna för elbilar var fortfarande låg, men ökade ändå 2017. Leveranssäkerheten låg kvar på 99,99 procent. Genom samförläggning ökar mängden tomrör för bredbandsutbyggnad. De ekonomiska målen i ägardirektivet uppnåddes med god marginal.

Uppföljning av mål enligt ägardirektiv

INRIKTNINGSMÅL INDIKATOR 2016 2017
Bidra/medverka till att utveckla Sjöbo som en plats för tillväxt med stort hänsynstagande till de fördelar som kan skapas för kommuninvånarna. Nättariffernas nivå för typkunder ska ligga under genomsnittet i Sverige för jämförbara nät.
Leveranssäkerheten ska öka.
Antalet nedlagda tomrör för bredbandsutbyggnad ska årligen öka.
Bolaget ska vara pådrivande i utvecklingen av det långsiktiga hållbara samhället socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Elförbrukningen vid bolagets laddstolpar för elbilar ska öka.
Miljövänlig teknik och materiel med lång hållbarhet ska användas i utökad omfattning.
Bolagets ekonomiska utveckling. Bolagets avkastning på insatt kapital ska uppgå till minst 15 procent, mätt som resultat efter finansiella poster.
Bolaget ska ha en stark kapitalbas med en redovisad soliditet på 40 procent. Bolaget ska kunna expandera med egna medel.

Ekonomi

mnkr Utfall
2015
Utfall
2016
Budget
2017
Utfall
2017
Intäkter 53,7 55,5 57,0 57,6
Kostnader 31,4 33,1 35,1 34,5
Avskrivningar 8,3 8,4 8,5 9,3
Resultat före finansiella poster 14,0 14,0 13,3 13,8
 
Finansiella intäkter
0,0 0,0 0,0 0,0
Finansiella kostnader 1,4 1,2 1,1 1,1
 
Resultat
12,6 12,8 12,3 12,7
 
Nettoinvesteringar
17,8 16,0 15,1 13,2

Resultatet var 0,4 mnkr bättre än budget. En del avvikelser tog ut varandra. På intäktssidan var värdet av aktiverat arbete lågt, medan anslutningsavgifter avvek positivt. På kostnadssidan påverkade en nedskrivning av värdet på tomrör negativt, medan nätförluster och kostnader för underhåll avvek positivt.

Investeringar

Investeringarna uppgick till 13,2 mnkr.

Finansiell information

Den långfristiga upplåningen uppgick vid bokslutet till 49 mnkr, då 5 mnkr amorterades i samband med omskrivning av ett lån. Skulden är uppdelad på tre lån för att sprida räntebindning och förfallodagar.

Personalresurs

Under 2017 var det få sjukskrivningar, inga pensionsavgångar, väl utnyttjad friskvård, lyckosamma rekryteringar och en god arbetsmiljö, vilket gav företaget en miljö som uppskattas av de anställda.

Prestationstal Utfall
2015
Utfall
2016
Budget
2017
Utfall
2017
Energiomsättning (GWh) 127 133 130 134
– varav lokalt producerad, GWh 10,2 8,3 9,0 9,4
– varav lokalt producerad, procent 8,0 6,3 6,9 7,0
Nätförluster, procent 4,5 4,6 4,8 4,5
Medelavbrottstider        
– aviserade, minuter 24 19 9
– oaviserade, minuter 103 23 32

Framtiden

Den tilldelade intäktsramen från Energimarknadsinspektionen för 2016–2019 är cirka 227 mnkr och det sökta beloppet är 250 mnkr. Den rättsliga prövningen är klar och blev till nätbolagens fördel. Energimarknadsinspektionen måste nu räkna om sina beslut och förhoppningsvis meddelas nya 2018.

För perioden 2020–2023 har Energimarknadsinspektionen lämnat in en remiss på uppdrag av regeringen om förändringar av beräkning av intäktsramen. I det ingår bland annat förändring från förhandsreglering till efterreglering, kraftigt sänkt ränta för kapitalkostnad, begränsad kapitalberäkning på infrastruktur och förändrade avskrivningstider på infrastruktur. Dessa parametrar påverkar intäktsramen, så att bolaget får ett betydligt mindre belopp än vid tidigare tilldelningar.