Verksamheten

Plan- och byggverksamhet

Efter ett prognostiserat underskott blev det slut­ligen ett resultat i paritet med kommunbidraget.

Omstruktureringsåtgärder inom bygglovs­enheten för att förbättra handläggningen och kontak­ten med medborgare och kunder medförde engångskostnader om 0,5 mnkr. Ett tillskott från kommunstyrelsen täckte 0,3 mnkr. Omstruktur­eringen medförde förseningar i handläggningen. För att klara handläggningstiderna förstärktes kapaciteten, vilket medförde ytterligare kostnader.

Trots 0,5 mnkr i högre intäkter än budgeterat blev det ett underskott i bygglovs­verksamheten på 0,4 mnkr, framför allt beroende på köpta tjänster och inhyrd personal.

Underskottet i bygglov möttes av överskott i planverksamheten, där en tjänstledighet inte ersattes samtidigt som intäkterna översteg budget.

Byggkonjunkturen medförde väsentligt högre intäkter än budgeterat. Bygglovsintäkterna ökade med cirka 0,6 mnkr, varav hälften kom de två sista månaderna.

Från att tidigare ha köpt in nybyggnads­kartor har strategienheten nu börjat producera dem själva, vilket gav intäkter om 0,4 mnkr.

 

Prestationstal Utfall
2015
Utfall
2016
Budget
2017
Utfall
2017
Antal ansökningar om bygglov 199 204 200 179
Antal bygganmälningar 207 212 150 247
Antal klagomålsärenden 34 50 40 52
Antal ärenden som inte är avslutade eller arkiverade 2 244 2 238 2 000 1 642