Kommunens bolag

Sjöbohem

AB Sjöbohem lägger grunden för framtiden!

Ett omfattande effektiviserings- och digitaliseringsarbete ska hantera framtida utmaningar.

Årets viktigaste händelser

Bolaget köpte tomterna Korpen 3 och 12 i Sjöbo som gör det möjligt att bygga 20–25 lägenheter. Flera projekt genomfördes, däribland renovering av samlingslokalerna i Bjärsjölagård och Röddinge, renoverat kök på Blockflöjten samt takbyten på en del av kommunhuset, på Solkullen och på Brunius. Renoveringen av samlings­lokalen i Äsperöd påbörjades liksom bygget av gruppboende LSS om 12 lägenheter i Sjöbo. En egen organisation för att ta hand om den utvändiga grönyteskötseln byggdes upp. Även kompletta lägenhetsrenoveringar kan nu göras i egen regi.

Flera energiprojekt genomfördes för att minska energianvändningen.

Städorganisationen införde pooltjänst för att minska behovet av vikarier. Utlåningen av nycklar automatiserades, vilket gör att entreprenörer kan hämta och lämna nycklar själva.

Måluppfyllelse

Verksamheten bedrevs i enlighet med bolags­ordningen, ägardirektivet och de kommunala principerna.

INRIKTNINGSMÅL INDIKATOR 2016 2017
Bidra/medverka till att utveckla Sjöbo som en plats för tillväxt samt aktivt delta i samhällsutvecklingen. Erbjuda bostäder på varje serviceort och utveckla inflytande för de boende, bland annat som en del av målet att skapa trygga och hållbara miljöer.
Att inom ramen för en ansvarsfull ekonomi aktivt verka för nyproduktion av bostäder.
Stödja kommunens ansvar för bostadsförsörjningen med inriktning att anordna bostäder till grupper med särskilda behov.
Tillhandahålla lokaler till näringslivet med särskild inriktning mot nyetablerade företag. Aktivt delta i arbetet med att utveckla kommunens lokalförsörjning och tillhandahålla kostnadseffektiva och ändamålsenliga lokaler med fastighetsrelaterade tjänster.
Aktivt arbeta för att nyetablerade företag ska tillkomma som hyresgäster.
Bolaget ska vara pådrivande i utvecklingen av det långsiktiga hållbara samhället socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Minskad energiförbrukning i fastigheterna.
Systematiskt arbeta för att miljövänlig teknik och materiel ska användas samt för miljövänlig teknisk försörjning.
Garantera hyresrätten och utifrån bruksvärdesprincipen främja hyressättning med stabila och rimliga hyror i olika stads- och kommundelar.
INRIKTNINGSMÅL INDIKATOR 2016 2017       
Bolagets ekonomiska utveckling. Bolagets avkastning på insatt kapital ska uppgå till minst 20 procent, mätt som resultat efter finansiella poster. 54,4 57,7
Driftsnettot beräknat som andel av netto­omsättningen bör inte understiga 30 procent. 49,8 49,4
Den justerade soliditeten ska öka med 0,5 procent per år för att uppgå till det långsiktiga målet 15 procent. 9,2 9,9
Belåningsgraden för fastigheterna ska inte överstiga 85 procent. 69,6 68,2

Ekonomi

mnkr Utfall
2015
Utfall
2016
Budget
2017
Utfall
2017
Intäkter 142,4 153,6 158,7 161,6
Kostnader 79,1 81,2 79,9 82,3
Avskrivningar 32,1 39,7 47,0 47,3
Resultat före finansiella poster 31,2 32,7 31,8 32,0
 
Finansiella intäkter
0,0 0,0 0,0 0,0
Finansiella kostnader 20,9 20,5 21,7 19,0
 
Resultat
10,3 12,2 10,1 12,9
 
Nettoinvesteringar
141,1 71,0 29,6 23,9

Årets resultat före bokslutsdispositioner och skatt blev 12,9 mnkr, det vill säga 2,8 mnkr bättre än budget. Det beror på ökade intäkter och minskade fastighets- och räntekostnader. Intäktsökningen berodde på en ökning av förmedlad verksamhet och aktiverat arbete utfört av egen personal. Den milda vintern och satsningar på energibesparande åtgärder gjorde att fastighetskostnaderna blev lägre än förväntat. Vidare gjorde det låga ränteläget att finanskostnaderna var 2,7 mnkr lägre än budgeterat.

Finansiell information

Kassaflödet var positivt med 26,9 mnkr och inga nya lån togs 2017.

Personalresurs

Antalet anställda uppgick till 60 personer, vilket motsvarar 54 heltidstjänster, varav 34 kvinnor och 20 män. Frisknärvaron var 97,3 procent mot 96,4 procent 2016.

Prestationstal Utfall
2015
Utfall
2016
Budget
2017
Utfall
2017
Lägenheter        
Totalt antal 536 548 548 548
– varav uthyrda 534 547 546 547
Marknadsandel, procent 37,0 37,0 37,0 36,9
Övriga lokaler        
Totalt kvadratmeter 80 338 84 601 84 601 84 601
– varav uthyrda kvadratmeter 76 668 80 471 80 500 80 751
Vakans, procent 4,5 4,9 4,8 4,6

Framtiden

Den ekonomiska utvecklingen följs noggrant bland annat när det gäller bostadspriser som kan resultera i större vakanser.

Det finns ett EU-direktiv om en generell begränsning av ränteavdrag i bolagssektorn som är tänkt att börja gälla den 1 juli 2018. Omfattningen av EU-direktivet inte helt klarlagd, men skulle det träda i kraft fullt i innebär det väsentligt ökade kostnader.

Effektivisering av den tekniska och ekonomiska förvaltningen fortlöper. Målet är att förvaltningen av fastigheterna ska ske med samma personalstyrka fram till och med 2020, trots att fastighetsbeståndet ökar. Arbetet med att framtidssäkra fastighetsbeståndet fortsätter. För att möta förväntade kostnadsökningar på energi vidtas åtgärder för att minska energianvändningen.