Noter

Till resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys

 

(mnkr) Not Kommunen Sammanställd redovisning
Bokslut
2016
Bokslut
2017
Budget
2017
Bokslut
2016
Bokslut
2017
 
Verksamhetens intäkter
1
Verksamhetens intäkter enligt driftredovisningen 839,0 861,5 795,8 364,7 360,9
Avgår interna poster/eliminering inom koncernen – 564,3 – 591,2 – 556,0 0,0 0,0
Summa verksamhetens intäkter 274,7 270,3 239,8 364,7 360,9
 
Specifikation verksamhetens intäkter
Konsumtionsavgifter VA och avfall 52,5 56,1 54,3 49,8 53,4
Konsumtionsavgifter elektricitet 0,0 0,0 0,0 50,3 54,1
Barnomsorgsavgifter 10,1 10,4 11,3 10,1 10,4
Äldreomsorgsavgifter 18,2 19,4 16,9 18,2 19,4
Assistansersättning från Försäkringskassan 4,9 1,8 7,3 4,9 1,8
Försäljning av varor och tjänster 10,8 12,8 13,0 16,4 14,2
Lokalhyror och arrenden 20,2 22,6 22,6 42,9 45,8
Interkommunal ersättning för gymnasieverksamhet 18,0 20,0 20,2 18,0 20,0
Övrig försäljning av verksamhet 7,8 11,4 13,5 14,0 21,7
Bidrag från staten och EU 129,6 115,0 78,7 129,7 115,1
Reavinst vid försäljning av materiella anläggningstillgångar 1,1 0,2 0,1 2,2 0,2
Övriga intäkter 1,5 0,6 1,9 8,2 4,8
Summa 274,7 270,3 239,8 364,7 360,9
 
Specifikation jämförelsestörande intäkter
1A
Reavinst försäljning materiella anläggningstillgångar 1,1 0,2 0,0 2,2 0,2
Summa 1,1 0,2 0,0 2,2 0,2
 
Verksamhetens kostnader
2
Verksamhetens kostnader enligt driftredovisningen 1 750,3 1 823,2 1 766,7 1 145,2 1 190,5
Avgår interna poster/eliminering inom koncernen – 564,3 – 591,2 – 556,0 0,0 0,0
Avgår kapitalkostnad – 34,8 – 28,9 – 34,0 0,0 0,0
Aktuell bolagsskatt 0,0 0,0 0,0 3,5 5,1
Uppskjuten bolagsskatt (22 % av förändring av bokslutsdispositioner) 0,0 0,0 0,0 1,8 1,5
Summa verksamhetens kostnader 1 151,2 1 203,1 1 176,7 1 150,5 1 197,1
 
Specifikation verksamhetens kostnader
Löner till anställda 427,1 454,9 431,8 462,4 491,1
Sociala avgifter enligt lag och avtal 137,9 146,7 140,1 150,0 159,4
Pensioner och liknande förpliktelser 25,9 27,7 28,9 28,9 30,7
Material och förbrukningsinventarier 52,0 51,4 53,4 53,3 53,2
Fristående förskolor/skolor/interkommunal ersättning 89,0 97,0 115,7 89,0 97,0
Fristående gymnasier/interkommunala gymnasiala ersättningar 64,2 68,0 70,3 64,2 68,0
Äldre- och handikappomsorg, entreprenad och köp av verksamhet 24,6 25,0 32,4 24,6 25,0
Köp av individ- och familjeomsorgstjänster samt integration 34,3 31,6 27,4 34,3 31,6
Teknisk entreprenad 27,2 28,2 29,9 27,2 28,2
Elektricitet och liknande kostnader 9,1 9,6 8,7 27,1 28,2
Övrig entreprenad och köp av verksamhet 72,4 74,1 45,0 79,2 86,8
Lokaler och markarrenden 116,6 123,2 123,1 14,4 11,3
Försörjningsstöd 11,6 10,6 10,8 11,6 10,6
Bidrag och transfereringar 14,3 12,8 15,2 14,3 12,8
Transportkostnader 21,7 21,6 22,2 22,1 22,0
Övrigt 23,3 20,7 21,8 47,9 41,2
Summa 1 151,2 1 203,1 1 176,7 1 150,5 1 197,1
 
Leasingavgifter avseende operationell leasing
Framtida minimileaseavgifter förfaller enligt följande:
Inom 1 år 3,3 2,8 –  3,4 2,9
Senare än 1 år men inom 5 år 1,4 0,4 –  1,5 0,5
Senare än 5 år 0,0 0,0 –  0,0 0,0
Summa 4,7 3,2 –  4,9 3,4
 
Finansiella leasingavtal vars avtalstid överstiger 3 år
Totala minimileaseavgifter 0,1 0,0 –  0,1 0,0
Framtida finansiella kostnader 0,0 0,0 –  0,0 0,0
Nuvärdet av minimileaseavgifterna 0,1 0,0 –  0,1 0,0
 
Nuvärdet av minimileaseavgifterna förfaller enligt följande:
Inom 1 år 0,1 0,0 –  0,1 0,0
Senare än 1 år men inom 5 år 0,0 0,0 –  0,0 0,0
Senare än 5 år 0,0 0,0 –  0,0 0,0
Summa 0,1 0,0 –  0,1 0,0
 
Av- och nedskrivningar
3
Avskrivningar bokfört värde 20,2 21,6 25,8 56,9 63,0
Nedskrivningar 8,0 0,0 0,0 14,5 10,3
Summa av- och nedskrivningar 28,2 21,6 25,8 71,4 73,3
 
Skatteintäkter
4
Preliminär skatteinbetalning 732,4 766,9 768,3 732,4 766,9
Slutavräkning 2015 0,7 0,0 0,0 0,7 0,0
Slutavräkning 2016 – 3,8 – 3,8 0,0 – 3,8 – 3,8
Slutavräkning 2017 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0
Summa skatteintäkter 729,3 764,1 768,3 729,3 764,1
 
Generellt statsbidrag och utjämningsbidrag
5
Inkomstutjämning 200,4 211,9 209,5 200,4 211,9
Kostnadsutjämning – 39,8 – 37,8 – 39,3 – 39,8 – 37,8
Regleringsavgift/-bidrag – 0,6 – 0,2 – 6,5 – 0,6 – 0,2
Tillfälligt statsbidrag 4,8 5,2 0,0 4,8 5,2
Välfärdsmiljarderna 0,0 0,0 8,0 0,0 0,0
Utjämningsavgift LSS – 12,5 – 11,6 – 11,6 – 12,5 – 11,6
Kommunal fastighetsavgift (se cirkulär 10:82) 36,4 37,7 36,2 36,4 37,7
Summa statsbidrag och utjämningsbidrag 188,7 205,2 196,3 188,7 205,2
 
Finansiella intäkter
6
Utdelning aktier andelar 4,0 4,1 4,0 0,0 0,1
Ränteintäkter inklusive interna räntor 7,1 7,9 9,0 0,5 0,2
Borgensavgift 4,5 4,4 4,0 0,0 0,0
Övriga finansiella intäkter 1,1 0,8 0,0 1,1 0,8
Återföring nedskrivning orealiserade vinster, värdepapper 0,0 1,1 0,0 0,0 1,1
Avgår intern ränta – 6,6 – 7,3 – 8,2 0,0 0,0
Summa finansiella intäkter 10,1 11,0 8,8 1,6 2,2
 
Finansiella kostnader
7
Räntor anläggningslån 0,0 0,0 0,0 17,2 15,4
Övriga räntekostnader 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1
Ränta på pensionsavsättningar 0,1 0,3 0,2 0,1 0,3
Nedskrivning finansiella omsättningstillgångar 0,0 1,1 0,0 0,0 1,1
Bankkostnader 0,3 0,5 0,2 0,3 0,5
Summa finansiella kostnader 0,4 2,0 0,5 17,6 17,4
 
Immateriella anläggningstillgångar
8
Anskaffningsvärde årets början 2,0 2,2 –  3,8 4,0
Ackumulerade avskrivningar årets början – 0,4 – 1,0 –  – 1,2 – 1,8
Årets investeringsutgifter 0,2 3,0 –  0,2 3,0
Årets avskrivningar – 0,6 – 1,2 –  – 0,6 – 1,2
Summa immateriella anläggningstillgångar 1,2 3,0 –  2,2 4,0
 
Fastigheter och anläggningar
9
Anskaffningsvärde årets början 374,1 428,5 1 658,6 1 789,0
Ackumulerade avskrivningar årets början – 102,9 – 115,0 – 448,6 – 495,2
Årets investeringsutgifter 49,9 31,5 135,8 68,7
Överfört till/från exploatering 12,5 – 1,7 12,5 – 1,7
Bokfört värde årets avyttringar 0,0 0,0 – 3,4 – 3,3
Årets avskrivningar – 12,1 – 12,4 – 46,6 – 51,2
Nedskrivning – 8,0 0,0 – 14,5 – 10,3
Summa fastigheter och anläggningar 313,5 330,9 1 293,8 1 295,9
 
Specifikation över utgående värde
Anskaffningsvärde (minskat med nedskrivning) 428,5 458,3 1 789,0 1 842,3
Ackumulerade avskrivningar – 115,0 – 127,4 – 495,2 – 546,4
Summa utgående värde 313,5 330,9 1 293,8 1 295,9
 
Specifikation över avskrivningar
Ackumulerade ingående avskrivningar – 102,9 – 115,0 – 448,6 – 495,2
Förändring utifrån försäljningar 0,0 0,0 0,0 0,0
Årets avskrivningar – 12,1 – 12,4 – 46,6 – 51,2
Summa avskrivningar – 115,0 – 127,4 – 495,2 – 546,4
 
Specifikation över årets avyttringar
Försäljningspris 0,0 0,0 – 4,5 – 1,7
Realisationsresultat 0,0 0,0 1,1 – 1,6
Summa bokfört värde årets avyttringar 0,0 0,0 – 3,4 – 3,3
 
Specifikation utgående värde per anläggningstyp
Allmän markreserv 37,9 36,3 82,7 82,6
Verksamhetsfastigheter 9,8 9,1 716,5 679,6
Fastigheter för affärsverksamhet 124,4 180,1 343,7 403,2
Publika fastigheter 82,5 93,9 82,5 93,9
Fastigheter för annan verksamhet 0,1 0,1 0,1 0,1
Pågående projekt 58,8 11,4 68,3 36,5
Summa utgående värde per anläggningstyp 313,5 330,9 1 293,8 1 295,9
 
Maskiner och inventarier
10
Anskaffningsvärde årets början 131,1 151,7 166,2 181,9
Ackumulerade avskrivningar årets början – 103,1 – 111,5 – 126,3 – 132,9
Årets investeringsutgifter 21,2 13,0 22,6 16,6
Överfört från fastigheter och anläggningar 0,0 0,0 0,0 0,0
Anskaffningsvärde årets avyttringar – 0,6 – 0,2 – 6,9 – 0,9
Årets avskrivningar – 8,5 – 7,9 – 10,7 – 10,2
Ackumulerade avskrivningar årets försäljningar 0,1 0,2 4,1 0,9
Summa maskiner och inventarier 40,2 45,3 49,1 55,4
 
Specifikation över anskaffningsvärde
Anskaffningsvärde årets början 131,1 151,7 166,2 181,9
Förändring utifrån försäljningar/utrangeringar – 0,6 – 0,2 – 6,9 – 0,9
Årets investeringsutgifter 21,2 13,0 22,6 16,6
Summa utgående anskaffningsvärde 151,7 164,5 181,9 197,6
 
Specifikation över avskrivningar
Ackumulerade ingående avskrivningar – 103,1 – 111,5 – 126,3 – 132,9
Förändring utifrån försäljningar 0,1 0,2 4,1 0,9
Årets avskrivningar/nedskrivningar – 8,5 – 7,9 – 10,7 – 10,2
Summa ackumulerade utgående avskrivningar – 111,5 – 119,2 – 132,8 – 142,2
 
Specifikation över årets avyttringar
Försäljningspris – 1,6 – 0,2 – 3,8 – 0,3
Reavinst 1,1 0,2 1,1 0,3
Reaförlust 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa bokfört värde årets avyttringar – 0,5 0,0 – 2,7 0,0
 
Specifikation utgående värde per tillgångstyp
Maskiner 1,7 2,0 2,8 3,2
Inventarier 19,8 19,0 22,0 22,0
Bilar och transportmedel 16,5 21,1 22,0 27,1
Förbättringsutgifter på fastigheter ej ägda av kommunen 1,4 2,4 1,4 2,4
Konst 0,8 0,8 0,8 0,8
Summa utgående värde per tillgångstyp 40,2 45,3 49,1 55,4
 
Aktier och andelar
11
Ingående värde 54,5 54,5 11,7 11,7
Investering finansiella anläggningstillgångar 11A 0,0 0,1 0,0 0,1
Summa aktier och andelar 54,5 54,6 11,7 11,8
 
Specifikation aktier och andelar
Sjöbo Elnät AB, 20 000 st (100 %) 20,0 20,0 0,0 0,0
AB Sjöbohem, 22 400 st (100 %) 22,4 22,4 0,0 0,0
Sydöstra Skånes räddningstjänstförbund (SÖRF) 0,5 0,5 0,0 0,0
Kommunassurans 0,8 0,8 0,8 0,8
Kommuninvest* 10,2 10,2 10,2 10,2
SYSAV 0,6 0,6 0,6 0,6
Mindre innehav 0,0 0,1 0,1 0,2
Summa aktier och andelar 54,5 54,6 11,7 11,8
*Andelskapitalet i Kommuninvest ekonomisk förening avser inbetalt andelskapital. Kommuninvest ekonomisk förening har beslutat om insatsemissioner om sammanlagt 6 387 tkr för Sjöbo kommun och Sjöbo kommun har även valt att göra en särskild insats på 9 286 tkr. Sjöbo kommuns totala andelskapital i Kommuninvest ekonomisk förening uppgick 2017-12-31 till 16 574 tkr (16 574 tkr).
 
Långfristig fordran
12
Ingående värde 4,2 3,5 12,1 5,5
Minskning fordran – 0,7 0,0 – 6,6 – 1,1
Ökning fordran 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa långfristig fordran 3,5 3,5 5,5 4,4
 
Specifikation förändring
Investeringar långfristig fordran investeringsverksamhet 12A 0,0 0,0 0,0 0,0
Minskning långfristig fordran investeringsverksamhet 12B 0,0 0,0 0,0 0,0
Ökning långfristig fordran finansieringsverksamhet 12C 0,0 0,0 0,0 0,0
Minskning långfristig fordran finansieringsverksamhet 12D – 0,7 0,0 – 6,6 – 1,1
Summa förändring – 0,7 0,0 – 6,6 – 1,1
 
Specifikation långfristig fordran
Förlagslån Kommuninvest 3,5 3,5 3,5 3,5
Fordran jämkningsmoms 0,0 0,0 1,9 0,8
Övrigt 0,0 0,0 0,1 0,1
Summa långfristig fordran 3,5 3,5 5,5 4,4
 
Uppskjuten skattefordran
13
Ingående värde 0,0 0,0 0,5 8,0
Minskning fordran 0,0 0,0 0,0 0,0
Ökning fordran 0,0 0,0 7,5 1,6
Summa uppskjuten skattefordran 0,0 0,0 8,0 9,6
 
Bidrag till statlig infrastruktur
14
Ingående balans 5,6 5,3 5,6 5,3
Årets beslut om bidrag till statlig infrastruktur 14B 0,0 4,1 0,0 4,1
Årets upplösning/värdeminskning av bidrag 14A – 0,3 – 0,4 – 0,3 – 0,4
Summa bidrag till statlig infrastruktur 5,3 9,0 5,3 9,0
 
Specifikation anskaffningsvärde
Anskaffningsvärde 6,5 10,6 6,5 10,6
Ackumulerad upplösning/värdeminskning – 1,2 – 1,6 – 1,2 – 1,6
Summa anskaffningsvärde 5,3 9,0 5,3 9,0
 
Specifikation av bidrag
Redovisat bidrag avser gång- och cykelväg Sövde-Blentarp där kommunen finansierar halva kostnaden (6,5 mnkr av 13 mnkr). Samt gång- och cykelvägen Veberöd-Hemmestorp där kommunen finansierar 4,1 mnkr av 12,5 mnkr.
Upplösningen/värdeminskningen av tillgången sker med årliga belopp under 25 år. Trafikstyrelsen står som ägare till vägarna. Tills vägen är färdigställd har Sjöbo kommun en skuld till Trafikstyrelsen motsvarande vårt bidrag för vägarna minskat med de utgifter/inkomster som kommunen har för färdigställandet. Skulden återfinns bland långfristiga skulder.
 
 
Fordringar
15
Kundfordringar 3,7 8,1 4,9 9,2
Diverse kortfristiga fordringar 39,0 42,3 50,3 50,5
Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 71,5 51,3 47,5 29,2
Summa fordringar 114,2 101,7 102,7 88,8
 
Specifikation fordringar
Fordringar
Ingående värde 94,9 114,2 94,9 102,7
Ökning (+)/minskning (-) under året 15A 19,3 – 12,5 7,8 – 13,9
Summa fordringar 114,2 101,7 102,7 88,8
 
Förråd med mera
16
Varulager 0,1 0,1 0,1 0,1
Bostäder – exploateringsverksamhet 10,5 9,5 10,5 9,5
Industri – exploateringsverksamet 3,5 3,8 3,5 3,8
Summa förråd med mera 14,1 13,4 14,1 13,4
 
Förändring förråd med mera
Ingående värde 15,2 14,1 15,2 14,1
Ökning (+)/minskning (-) under året 16A – 1,1 – 0,7 – 1,1 – 0,7
Summa förråd med mera 14,1 13,4 14,1 13,4
 
Kortfristiga placeringar
17
Kortfristiga placeringar 51,5 126,0 51,5 126,0
Summa kortfristiga placeringar 51,5 126,0 51,5 126,0
 
Marknadsvärde korta placeringar
Räntebaserade placeringar 50,3 99,9 50,3 99,9
Fondinnehav 1,3 26,3 1,3 26,3
 
Marknadsvärde totalt
51,6 126,2 51,6 126,2
 
Förändring kortfristiga placeringar
Ingående värde 70,1 51,5 70,1 51,5
Ökning(+)/minskning(-) under året 17A – 18,6 74,5 – 18,6 74,5
Summa kortfristiga placeringar 51,5 126,0 51,5 126,0
Avser en räntebaserad placering på konto och 6 olika fonder.
 
Kassa och bank*
18
Ingående värde 70,6 78,4 70,6 78,4
Årets förändring 7,8 – 14,7 7,8 – 14,7
Summa kassa och bank 78,4 63,7 78,4 63,7
*Icke utnyttjad checkkredit uppgår till 75 mnkr (75 mnkr).
 
Eget kapital
19
Årets resultat 23,0 23,9 44,8 44,6
Resultatutjämningsreserv 19A 77,4 77,4 77,4 77,4
Övrigt eget kapital 333,2 365,4 380,7 434,7
Förändrad redovisningsprincip 9,2 0,0 9,2 0,0
 
Utgående balans
442,8 466,7 512,1 556,7
 
Specifikation resultatutjämningsreserv
19A
Ingående värde 77,4 77,4 77,4 77,4
Avsättning avseende resultatet 2016 0,0 0,0 0,0 0,0
Avsättning avseende resultatet 2017 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa resultatutjämningsreserv 77,4 77,4 77,4 77,4
 
Angående resultatutjämningsreserv
Fullmäktige har under tidigare år beslutat att avsätta 77,4 mnkr av 2010–2014 års resultat till resultatutjämnings­reserven. Någon avsättning till resultatutjämningsreserv görs inte för 2016 eller 2017.
 
Angående rättelse av eget kapital i kommunens redovisning
Kommunens ägarandel i SÖRF har sjunkit 0,1 procent till 23,1 procent. Det har påverkat det egna kapitalet i den sammanställda redovisningen –11,1 tkr.
 
Avsättning för pensioner
20
Ingående värde 6,2 9,1 10,1 12,1
Pensionsutbetalningar – 0,5 – 0,7 – 0,8 – 0,9
Ränte- och basbeloppsuppräkningar 0,1 0,4 0,1 0,5
Övrigt 0,9 – 6,7 0,3 – 6,7
Ålderspension (förtroendevalda och fd) 1,9 0,0 1,9 0,0
Nyintjänad pension 0,5 6,4 0,5 6,5
Summa avsättning för pensioner 9,1 8,5 12,1 11,5
 
Aktualiseringsgrad, %
98 99 98 99
Utgående kapital i överskottsfonden, tkr 2 074,9 6 441,3 2 074,9 6 441,3
 
Specifikation – Avsatt till pensioner
Särskild avtalspension 0,2 0,0 0,2 0,0
Förmånsbestämd ålderspension 5,3 4,9 7,7 7,3
Pension till efterlevande 0,3 0,3 0,3 0,3
PA-KL/OPF-KL pensioner 1,4 0,2 1,4 0,2
Visstidspensioner 0,1 1,4 0,1 1,4
Särskild löneskatt 1,8 1,7 2,4 2,3
Summa – Avsatt till pensioner 9,1 8,5 12,1 11,5
Kommunen har under 2013 till stora delar tryggat pensionsförpliktelsen genom en försäkring.
Denna försäkring har under 2015 kompletterats och avser i stort sett hela pensionsförpliktelsen.
 
Belopp varmed den totala redovisade pensions­förpliktelsen minskats på grund av försäkringen:
290,1 290,1 290,1 290,1
 
Antal visstidsförordnanden
Förtroendevalda 1,0 1,0 1,0 1,0
Tjänstemän 0,0 0,0 0,0 0,0
 
Specifikation över förändring
Likvidpåverkande förändring – 0,5 – 0,7 – 0,8 – 0,9
Ej likvidpåverkande förändring 3,4 0,1 2,8 0,3
 
Andra avsättningar
21
Redovisat värde årets början 5,0 2,0 22,3 21,1
Nya avsättningar 0,5 0,0 0,5 0,0
Ianspråktagna avsättningar – 3,5 – 0,7 – 3,5 – 0,7
Förändring obeskattade reserver/uppskjuten skatt 0,0 0,0 1,8 1,5
Summa andra avsättningar 2,0 1,3 21,1 21,9
 
Specifikation över övriga avsättningar
Avsatt för återställande av deponi 1,5 1,3 1,5 1,3
Avsättning för återställande av förorenad mark och rivning av farlig byggnad 0,5 0,0 0,5 0,0
Avsättning för skatter 0,0 0,0 19,1 20,6
Summa övriga avsättningar 2,0 1,3 21,1 21,9
Återställande av deponi för kommunen avser återställningskostnader på avfallsdeponin Omma. Återställandet ­på­börjades 2002 och beräknas vara avslutat 2023. Kommunen väntar på ett myndighetsbeslut där ärendet ska klargöras.
Avsättning för återställande av mark och rivning (16-12-31) av farlig byggnad avsåg rivning av byggnad och där ­byggnaden är en fara för omgivningen. Beräknad kostnad med hjälp av tidigare liknande projekt. Projektet utfört 2017.
 
Specifikation över förändring
Likvidpåverkande förändring – 3,5 – 0,7 – 3,5 – 0,7
Ej likvidpåverkande förändring 0,5 0,0 2,3 1,5
 
Långfristiga skulder
22
Skulder till kreditinstitut 0,0 0,0 846,2 841,0
Skuld till Trafikverket 0,3 3,9 0,3 3,9
Långfristiga förutbetalda intäkter 34,0 56,2 34,0 56,2
Summa långfristiga skulder 34,3 60,1 880,5 901,1
 
Specifikation över skuld till kreditinstitut
Ingående värde 0,1 0,0 816,5 846,2
Nya upptagna lån 22C 0,0 0,0 30,0 0,0
Minskning av långfristiga lån 22D – 0,1 0,0 – 0,3 – 5,2
Summa skuld till kreditinstitut 0,0 0,0 846,2 841,0
 
Specifikation över skuld till Trafikverket
Ingående värde 0,7 0,3 0,7 0,3
Nya upptagna lån 22C 0,0 4,1 0,0 4,1
Minskning av skulden 22D – 0,4 – 0,5 – 0,4 – 0,5
Summa skuld till Trafikverket 0,3 3,9 0,3 3,9
 
Specifikation över långfristiga förutbetalda intäkter
Ingående värde 23,7 34,0 23,7 34,0
Ökning av långfristiga förutbetalda intäkter 22B 11,7 24,1 11,7 24,1
Upplösning av långfristiga förutbetalda intäkter 22A – 1,4 – 1,9 – 1,4 – 1,9
Summa långfristiga förutbetalda intäkter 34,0 56,2 34,0 56,2
 
Specifikation över minskning av långfristiga lån
Inlösta långfristiga lån 0,0 0,0 0,0 0,0
Årets amorteringar 0,0 0,0 – 0,2 – 5,2
Förändring ny skuld till Trafikverket GC-väg 0,0 0,0 0,0 0,0
Inlösen lån med löptid högst 1 år flyttade till kortfristig skuld – 0,1 0,0 – 0,1 0,0
Summa minskning långfristiga lån – 0,1 0,0 – 0,3 – 5,2
 
Specifikation över ökning av långfristiga förutbetalda intäkter
Nya anslutningsavgifter VA 6,5 19,5 6,5 19,5
Nya investeringsbidrag 5,2 4,6 5,2 4,6
Summa ökning av långfristiga förutbetalda intäkter 11,7 24,1 11,7 24,1
 
Specifikation av förutbetalda intäkter som regleras över flera år
VA-anslutningsavgifter 16,0 34,6 16,0 34,6
Genomsnittlig återstående tid är 35,2 (23,7) år (vägt genomsnitt)
 
Investeringsbidrag
17,9 21,6 17,9 21,6
Genomsnittlig återstående tid är 22,0 (24,1) år (vägt genomsnitt)
 
Kortfristiga skulder
23
Korta skulder kreditinstitut 0,1 0,0 0,1 0,0
Leverantörsskulder 40,5 38,5 45,8 43,1
Förutbetalda intäkter/upplupna kostnader 115,6 115,8 133,3 130,9
Diverse kortfristiga skulder 32,0 60,2 17,1 16,8
Summa 188,2 214,5 196,4 190,8
 
Specifikation kortfristiga skulder
Ingående värde 169,5 188,2 201,8 196,4
Ökning/minskning under året 23A 18,7 26,3 – 5,4 – 5,6
Summa kortfristiga skulder 188,2 214,5 196,4 190,8
 
Ansvarsförbindelse till pensioner
24
Ingående värde (inklusive löneskatt) 0,8 0,3 0,8 0,3
Pensionsutbetalningar – 0,5 0,0 – 0,5 0,0
Nyintjänad pension 0,0 0,0 0,0 0,0
Visstidspension (politiker) 0,0 0,0 0,0 0,0
Ränte- och basbeloppsuppräkningar 0,0 0,0 0,0 0,0
Överfört till ordinarie beräkning 0,0 – 0,3 0,0 – 0,3
Övrigt 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa ansvarsförbindelser till pensioner 0,3 0,0 0,3 0,0
 
Aktualiseringsgrad, %
98 99 98 99
 
Övriga panter och ansvarsförbindelser
25
Ingående värde 859,1 859,1 1,4 1,4
Periodens förändringar 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa övriga panter och ansvarsförbindelser 859,1 859,1 1,4 1,4
 
Specifikation utgående värde per motpart
Borgensåtagande avseende AB Sjöbohem för externa lån (790 utnyttjat) 800,0 800,0 0,0 0,0
Borgensåtagande avseende Sjöbo Elnät AB för externa lån (49 utnyttjat) 54,0 54,0 0,0 0,0
Borgensåtagande avseende SÖRF för externa lån (2,2 utnyttjat) 3,7 3,7 0,0 0,0
Kommunalt förlustansvar för egnahem 0,0 0,0 0,0 0,0
SYSAV, pensionsutfästelser 1,4 1,4 1,4 1,4
Summa 859,1 859,1 1,4 1,4
 
Sjöbo kommun har ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nu­varande och framtida förpliktelser. Samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått lika­lydande borgens­förbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgens­förbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlems­kommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Sjöbo kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2017-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 342 483,9 (346 091,3) mnkr och totala tillgångar till 349 243,7 (338 153,3) mnkr. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 670,1 (714,0) mnkr och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 682,0 (698,2) mnkr.
 
 
Justering för realisationsvinster/-förluster
26
Realisationsvinst fastigheter och anläggningar 0,0 0,0 1,1 – 1,6
Realisationsförlust fastigheter och anläggningar 0,0 0,0 0,0 0,0
Realisationsvinst maskiner och inventarier 1,1 0,2 1,1 0,3
Realisationsförlust maskiner och inventarier 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa justering för realisationsvinster/-förluster 1,1 0,2 2,2 – 1,3
 
Justering för övriga ej likvidpåverkande poster
27
Justering av ej likvidpåverkande förändring av pensionsavsättningar 3,4 0,1 2,8 0,3
Justering av ej likvidpåverkande förändring av övriga avsättningar 0,5 0,0 2,3 1,5
Justering av eget kapital 9,2 0,0 9,2 0,0
Omklassificering mark/exploatering samt leasing – 11,6 1,6 – 11,6 1,6
Förändring uppskjuten skattefordran 0,0 0,0 – 7,5 – 1,6
Summa justering för övriga ej likvidpåverkande poster 1,5 1,7 – 4,8 1,8
 
Investering i materiella anläggningstillgångar
28
Investeringsutgift i fastigheter och anläggningar – 49,9 – 31,5 – 135,8 – 68,7
Investeringsutgift i maskiner och inventarier – 21,2 – 13,0 – 22,6 – 16,6
Summa investering i materiella anläggningstillgångar – 71,1 – 44,5 – 158,4 – 85,3
 
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
29
Försäljningsvärde fastigheter och anläggningar 0,0 0,0 4,5 1,5
Försäljningsvärde maskiner och inventarier 1,6 0,2 3,8 0,3
Summa investering i materiella anläggningstillgångar 1,6 0,2 8,3 1,8
 
Minskning av avsättningar på grund av utbetalning
30
Minskning av avsättningar pensioner på grund av utbetalning – 0,5 – 0,7 – 0,8 – 0,9
Minskning av andra avsättningar på grund av utbetalning – 3,5 – 0,7 – 3,5 – 0,7
Summa minskning av avsättningar på grund av utbetalning – 4,0 – 1,4 – 4,3 – 1,6
 
 
Koncerninterna förhållanden
31
Enhet/ägd andel Utdelning Försäljning
Given Mottagen Intäkt Kostnad
 
Kommunen
–  4,0 4,9 149,6
 
AB Sjöbohem (100 %)
2,0 –  136,9 4,6
Sjöbo Elnät AB (100 %) 2,0 –  1,1 0,5
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund (23,1 %) 0,0 –  13,8 2,0
Lån Räntor och
borgensavgifter
Givare Mottagare Intäkt Kostnad
 
Kommunen
0,0 0,0 4,4 0,0
 
AB Sjöbohem (100 %)
0,0 0,0 0,0 4,0
Sjöbo Elnät AB (100 %) 0,0 0,0 0,0 0,4
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund (23,1 %) 0,0 0,0 0,0 0,0