Förvaltningsberättelse

Folkhälsan i Sjöbo

Sjöbo ska vara en plats där människor trivs, är friska och har goda möjligheter att utvecklas positivt. Folkhälsoarbetet i Sjöbo syftar till att utveckla ett långsiktigt och hållbart samhälle, där var och en kan uppnå bästa möjliga hälsa och livskvalitet.

Folkhälsoplanen för Sjöbo kommun, som antogs 2016, tar sin utgångspunkt i det nationella övergripande folkhälsomålet att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Den ska vara en plattform för Sjöbo kommuns lokala folkhälsoarbete för att nå god, jämlik hälsa. Arbetssättet är tvärsektoriellt och folkhälsoplanen ska vara ett levande dokument under förändring.

I slutbetänkandet Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa konstaterar Kommissionen för jämlik hälsa att Sverige är ett land där folk­hälsan traditionellt sett med låg spädbarnsdödlighet och lång medellivslängd är väldigt god. Dock är ojämlikheten i hälsa och livslängd påtaglig. Kommissionen för jämlik hälsa menar att Sverige har kommit långt när det gäller att formulera och genomföra enskilda insatser för jämlika villkor och möjligheter. ”Det som krävs är ett tålmodigt arbete med många olika frågor inom ett brett spektrum av sektorer.”

Ohälsotalet är ett mått på frånvarodagar som ersätts från sjukförsäkringen under en 12-månaders­period. För Sjöbo kommun var ohälsotalet lägre än tidigare år. Trenden, som funnit sedan 2012 för kvinnor och 2013 för män, med ett stigande ohälso­tal är bruten. Även på riksnivå redovisas lägre ohälsotal för både kvinnor och män.

Ohälsotal

Kvinnor Män
2015 2016 2017 2015 2016 2017
Sjöbo 38,7 38,9 36,8 24,7 25,3 24,2
Riket 33,8 33,6 31,6 22,4 22,1 20,9

Källa: Försäkringskassan.

Medellivslängden i Sjöbo för män var i paritet med riksgenomsnittet, vilket var en ökning sedan föregående mätning. Medellivslängden i Sjöbo för kvinnor var något lägre än tidigare och låg lite under riksgenomsnittet. Medellivslängden för riket ökade.

Medellivslängd

Kvinnor Män
2010–2014 2011–2015 2012–2016 2010–2014 2011–2015 2012–2016
Sjöbo 83,2 83,4 83,2 78,7 79,1 80,1
Riket 83,7 83,8 83,9 79,9 80,1 80,2

Källa: SCB. Talen är ett genomsnitt för respektive period och avser återstående medellivslängd vid födelsen.

När det gällde barnvaccinationer var täckningen i Sjöbo kommun 2016 bättre än i riket. Utvecklingen för vaccination mot kikhosta, mässling, påssjuka och röda hund hade en positiv utveckling 2014–2016.

Barnvaccinationer

Kikhosta MPR
2014 2015 2016 2014 2015 2016
Sjöbo 97,8 98,3 98,9 97,3 98,3 98,9
Riket 98,1 97,5 97,3 97,5 96,7 96,7

Källa: Folkhälsomyndigheten. MPR - mässling, påssjuka, röda hund.

Folkhälsorapport Barn och Unga i Skåne presenterades 2016 och är ett led i Region Skånes rapport­ering om fördelningen av hälsa, hälsorisker och levnadsförhållanden i den skånska befolkningen. I Skåne mår de flesta skolelever i allmänhet bra. Pojkar mår bättre än flickor och yngre elever mår bättre än äldre. Det återspeglas även i resultatet för Sjöbos skolelever.

Antal anmälda brott minskade i Sjöbo mellan 2015 och 2017 enligt den preliminära statistiken. Våldsbrotten ökade dock. I genomsnitt anmäls färre brott i Sjöbo än riksgenomsnittet.

Anmälda brott

2015 2016 Preliminärt 2017
Antal brott Därav våldsbrott Antal brott Därav våldsbrott Antal brott Därav våldsbrott
Sjöbo 10 187 769 9 223 816 8 436 896
Riket 15 342 1 110 15 219 1 144 15 068 1 085

Antal anmälda brott per 100 000 invånare. Källa: Brottsförebyggande rådet.

Folkhälsoarbetet 2017

Folkhälsorådet bjöd in Johanna Salama från organisationen FreeZone som arbetar med psykisk hälsa bland unga och frågor kring hedersvåld och kvinnoförtryck. Det andra folkhälsorådet var med Linda Leveau från Kommunförbundet Skåne. Inriktningen var normkritiskt tänkande med reflektion kring normer och hur de styr vårt tankesätt.

Sjöbo kommun var även värd för en utbildningsdag med temat för kommunerna i SÖSK1 för att stimulera till normkritiska processer inom ramen för Samverkan för en jämlik hälsa i Skåne.

Ett antal tjänstepersoner formerade en grupp för att börja samverka kring frågor om alkohol, narkotika, doping och tobak.

Kommunen utbildade ytterligare 3 barnrätts­strateger och har därmed 8 vidareutbildade tjänste­personer. Det finns barnrättsstrateger på samtliga förvaltningar.

Sjöbo kommun blev tillsammans med övriga kommuner i LPO2 Ystad utsedd av Riks-Brå3, att som ett av fem områden i Sverige delta i ett process­töd om samarbete i det brottsföre­byggande arbetet. Arbetet fortsätter 2018.

Kommunens invånare har fortfarande en hög skuldsättning. Skuld- och budgetrådgivaren hjälpte 40 nya hushåll att ansöka om skuld­sanering, varav 34 beviljades sanering.

Insatser medfinansierade av folkhälsofrämjande medel

Aktivt val och jämlik hälsa, ett övergripande projekt för att nå jämlik hälsa för ungdomar 13–18 år. I samverkan med Skånes Skolidrottsförbunds projekt Vision 2020 startade projektet tre skol­idrottsföreningar på Emanuelskolan, Färsingaskolan och Storkskolan. Samarbetet innebar att målgruppen kunde breddas och även yngre skolelever deltar. Närmare 90 ungdomar från kommunens senare årskurser deltog i utbildningen Unga leder unga på läger i Lingvallen, Ängelholm. Projektet fortsätter våren 2018. Bland annat ges utbildning tillsammans med Rädda Barnen, där skolidrottsföreningarna tar fram handlingsplaner mot kränkningar och diskriminering enligt barnkonventionen. Projektet resulterade i många aktiviteter för barn och unga.

För att kunna utbilda fler personer i psykisk hälsa beviljade kommunen folkhälsofrämjande medel till en tjänstepersons utbildningsplats i instruktörsutbildningen Första hjälpen till psykisk hälsa.

För att uppmärksamma och visa FN:s konvention om barns rättigheter och Sjöbo ­kommuns arbete för barns bästa genomfördes flaggning och informationsspridning en vecka i anslutning till den 20 november.

Framtiden

Under första delen av 2018 lämnar Folkhälso­myndigheten ut en nationell folkhälsoenkät till 280 000 invånare för att kartlägga folkhälsan och identifiera eventuella ojämlikheter. Resultaten ska bland annat ge bra underlag för beslut och insatser.