Kommunstyrelsens ordförande

Nu växer vi som aldrig förr!

I november passerade vi en milstolpe och blev över 19 000 invånare. År 2017 ökade befolkningen med 329 personer och i slutet av året var vi 19 071 personer som bor, lever och verkar i Sjöbo. Nya företag startades, handeln utvecklas och vi har intressenter som vill bygga bostäder på de tomter som finns i centrum och på Sjöbo Väst.

Vi har utvärderat Vision 2020 och flera mål har vi nått eller är på god väg att nå. Vi är inte nöjda med det, utan nu arbetar vi med Vision 2034.

Goda finanser

Finanserna är goda och till skillnad från de flesta andra kommuner har vi varken låne- eller pensionsskulder. Dessutom är kommunens lokaler väl underhållna. Ett positivt resultat på knappt 24 mnkr och investeringar för 29 mnkr ger oss förutsättningar att fortsätta investera i framtiden. Om det är bra eller dåligt beror på vilket perspektiv man intar. Många ser behov som vi inte kan tillgodose och har synpunkter på resultatet. Samtidigt står vi inför årliga kostnadsökningar och behöver ha ett längre perspektiv. Vi kommer under många år framöver att behöva effektivisera verksamheten för att kunna finansiera välfärden.

På rätt väg

Vi har fått flera bekräftelser på att vi är på rätt väg. I rankingen av årets superkommuner placerar vi oss på plats 25 av 130 kommuner. I Skåne är Sjöbo på plats 6. Hög attraktivitet och god kommunal soliditet är det som främst lyfter kommunens placering i totalrankingen av Sveriges landsbygdskommuner. Vi får också bra resultat i cykeljämförelsen Kommunvelometern. Där låg vi på femte plats bland de mindre kommunerna och över genomsnittet bland alla kommuner.

Sjöbo klättrade rejält i rankingen Årets Håll Sverige Rent-kommun 2016, från plats 136 till plats 19. Här är det kommunens arbete mot nedskräpning som fått effekt.

Våra satsningar har gett resultat! Efter tunga år vände resultaten i grundskolan kraftigt uppåt 2016 för att 2017 stabiliseras på samma nivå. 79 procent av eleverna nådde kunskapsmålen och kraven när de lämnade grundskolan. Med årets resultat placerade sig Sjöbo på plats 13 av Skånes 33 kommuner.

Vi hade åter ett bra resultat när de äldre bedömde vad de tycker om äldreomsorgen. Sjöbos resultat var bra och bättre än både Skånes och Sveriges som helhet.

Vi behöver stärka vår kundservice

Våra medborgare och kunder är inte nöjda med kommunens tillgänglighet när det gäller e-post och telefoni. Här måste vi bli bättre. Bemötandet är däremot bra. Trots att mycket gjorts på området 2017 återstår en del innan vi kan känna oss nöjda.

Attraktiv arbetsgivare

Konkurrensen om personalen har hårdnat snabbt. Allt fler personalkategorier är svårrekryterade. Här behöver vi vässa oss för att säkra kompetensförsörjningen och attrahera medarbetare.

Våra medarbetare är förutsättningen för att vi ska kunna fortsätta erbjuda bra samhällsutveckling och god välfärd.

 

Magnus Weberg
Kommunstyrelsens ordförande