Årsredovisningen i korthet

En fortsatt stark tillväxt!

329 nya Sjöbobor

För första gången är vi fler än 19 000 invånare. Det var den största befolkningsökningen sedan 90-talet, dessutom fördelad över flertalet av kommun­ens orter. En ökande försäljning av tomter och bygglov borgar för en positiv utveckling även kommande år.

Resultat: +24 miljoner

Ett plusresultat på knappt 24 mnkr, vilket var knappt 14 mnkr mer än det budgeterade resul­tatet. Nämndernas verksamheter gav tillsammans ett överskott på knappt 9 mnkr. Sex av åtta nämnder höll sin budget eller redovisade överskott. Störst överskott av nämnderna hade kommunstyrelsen, drygt 3 mnkr. Merparten av överskottet mot budget (6 mnkr) uppstod inom finansförvaltningen på grund av lägre pensionskostnader än beräknat. Störst underskott hade vård- och omsorgsnämnden med drygt 2 mnkr. Finanserna är goda och vi har varken låne- eller pensionsskulder. Dessutom är kommunens lokaler väl underhållna.

Beaktas även bolagens och Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund blir plusresultatet istället knappt 45 mnkr. Både Sjöbo Elnät och Sjöbohem redovisar positiva resultat.

Fyra målområden klarades

Kommunfullmäktiges fem målområden har följts upp. Fyra av dessa uppnådes medan målområdet kunskap inte uppnåddes. Målområdet kunskap anses vara särskilt viktigt för Sjöbos utveckling. Resul­tatet i skolan har stabiliserats på en högre nivå, men uppvisar inte den förbättring som vi strävat efter.

Låg arbetslöshet

Arbetslösheten är låg i kommunen, vilket även ­gäller ungdomarna. Många nyanlända kommer att kunna bli en stor tillgång, men kommer till en ­början att behöva utbildning, praktik och arbete för att bli självförsörjande och etablerade i ­sam­hället. Här har under året en ny organisation skapats för att bättre kunna arbeta med dessa frågor.

Svårare att rekrytera

Bristen på arbetskraft märks allt mer då det är svårt att rekrytera personal till många av våra yrken. Som en följd av befolkningsökningen har antalet lärare, socialsekreterare med flera ökat kraftigt.

Svårt att få kontakt

Mätning av tillgängligheten på telefon och e-post visar att det var svårt att få kontakt. Resultatet låg under genomsnittet för Sveriges kommuner. Dock har resultatet förbättrats, så här gäller det att fortsätta med det förändringsarbete som pågår.

Det händer mycket spännande

För att stärka hållbarheten pågår utbyggnad av VA i sommarbyarna, förstudie har gjorts för att undersöka om det ska bildas ett biosfärområde i Vombsjösänkan. Förberedelse för upphandling av en ny renhållningsentreprenad pågår med ökade miljökrav samt planering för en omlastnings­central för återbruk.

Ytterligare ett meröppet bibliotek har tillkommit och en aktivitetspark har utformats i dialog med medborgarna.

En ny vision håller på att utformas i dialog med medborgarna. Sjöbos omsorgstagare ger kommunen ett bra betyg. Ett betyg som är bättre än riket och Skåne.

Sjöbos utmaning

Sjöbo står inför en utmaning både vad gäller verksamhet och ekonomi. För att klara ekonomin framöver behöver verksamheten effektiviseras med 1 procent årligen (10 mnkr). Det ställer stora krav på intern styrning, ett ökat fokus på effektivisering och även på samverkan med exempel­vis regionen och andra kommuner. Digitali­sering kommer att vara en viktig möjlighet för att kunna effektivisera verksamheten, öka tillgängligheten och samtidigt öka servicen.