Fem år i sammandrag

2013 2014 2015 2016 2017
Allmänt          
Antal invånare 31 december 18 401 18 415 18 514 18 742 19 071
Skattekraft (taxeringsår), % 87,3 87,9 88,5 88,8 88,5
Skattesats (kommunen) 20,92 20,92 20,92 20,92 20,92
           
Personal          
Antal tillsvidareanställda 988 979 1 044 1 102 1 138
Total sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid , % 4,95 5,17 5,59 5,75 6,03
           
Resultaträkning          
Verksamhetens nettokostnader, mnkr 796,7 832,6 854,5 904,7 954,4
Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, mnkr 811,7 846,6 874,9 918,0 969,3
Årets resultat, mnkr 26,9 23,5 29,0 23,0 23,9
Årets balansresultats andel av skatteintäkter och generella statsbidrag (kommunen), % 3,3 2,8 3,3 2,4 2,4
Årets resultat koncernen, mnkr 41,4 48,9 46,6 44,8 44,6
           
Balansräkning          
Nettoinvesteringar, mnkr 47,2 39,4 42,5 64,5 28,7
Låneskuld, mnkr 90,0 1,1 0,1 0,0 0,0
Soliditet, % 51 62 67 65 62
Borgensåtagande, kr/invånare 39 079 40 679 44 242 45 305 44 326

Var kommer pengarna ifrån?

Kommunens verksamhet finansieras till största delen av kommunalskatt. För varje intjänad hundralapp betalade du som bor i Sjöbo kommun 20,92 kr i kommunalskatt.

Vad används pengarna till?

Så här har 100 kr i skatt använts under 2017

Den största delen av 100 kr används till förskola och grundskola följt av verksamhet för äldre och personer med funktionsnedsättning