Verksamheten

Teknisk verksamhet – skattefinansierad

Den skattefinansierade verksamheten redovisade ett överskott med 2,2 mnkr. Den största avvikelsen avsåg kostnader för ränta och avskrivningar, som blev 1,6 mnkr lägre än budgeterat på grund av att investeringarna inte genomfördes i den omfattning budgeten angav.

Exploateringsverksamheten fick ett överskott mot budget på 0,1 mnkr. I resultatet ingick bland annat tomtförsäljningar med 2,2 mkr och ­nedskrivning av bokfört värde för kvarteret Glädjen med 1,1 mnkr.

Grönyteskötseln redovisade ett underskott, eftersom mycket regn under sommaren och hösten gjort att skötseln behövde intensifieras. Där­emot hade teknisk administration ett överskott på grund av vakanta tjänster.

 

Prestationstal Utfall
2015
Utfall
2016
Budget
2017
Utfall
2017
Antal kvm asfalt 835 674 837 994 829 000 838 783
Antal kvm grönytor inklusive naturmark inom plan 1 301 360 1 299 937 1 300 000 1 300 000
Energiförbrukning i kWh för gatubelysning 1 254 996 1 263 566 1 400 000 1 260 562