Resultaträkning

(mnkr) Not Kommunen Sammanställd redovisning
Bokslut
2016
Bokslut
2017
Budget
2017
Bokslut
2016
Bokslut
2017
 
Verksamhetens intäkter
1 274,7 270,3 239,8 364,7 360,9
varav jämförelsestörande poster 1A 1,1 0,2 0,0 2,2 0,2
Verksamhetens kostnader 2 – 1 151,2 – 1 203,1 – 1 176,7 – 1 150,5 – 1 197,1
varav jämförelsestörande poster   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Av- och nedskrivningar 3 – 28,2 – 21,6 – 25,8 – 71,4 – 73,3
 
Verksamhetens nettokostnader
  – 904,7 – 954,4 – 962,7 – 857,2 – 909,5
 
Skatteintäkter
4 729,3 764,1 768,3 729,3 764,1
Generella statsbidrag och utjämning 5 188,7 205,2 196,3 188,7 205,2
Finansiella intäkter 6 10,1 11,0 8,8 1,6 2,2
Finansiella kostnader 7 – 0,4 – 2,0 – 0,5 – 17,6 – 17,4
 
Resultat före extraordinära poster
  23,0 23,9 10,2 44,8 44,6
 
Extraordinära intäkter
  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Extraordinära kostnader   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 
Årets resultat
  23,0 23,9 10,2 44,8 44,6
             
             
             
             
Avstämning mot balanskravet och beräkning av resultatutjämningsfond  
(mnkr) Not Kommunen  
Bokslut
2016
Bokslut
2017
 
 
Årets resultat
  23,0 23,9  
 
Realisationsvinster
  – 1,1 – 0,2  
 
Årets resultat efter balanskravsjusteringar
  21,9 23,7  
Medel till resultatutjämningsreserv   0,0 0,0  
Årets balanskravsresultat   21,9 23,7