Verksamheten

Turism- och fritidsverksamhet

Verksamheten hade totalt ett underskott om 0,5 mnkr. Eftersom prognoserna pekade på större underskott vidtogs åtgärder. För Sjöbo sim­anläggning infördes inköpsstopp och marknads­föringsåtgärder vidtogs med gott ekonomiskt resultat, ­vilket minskade underskottet till 0,4 mnkr.

Orebadet drabbades under sommaren av en stor vattenläcka med kostnader på 0,2 mnkr, vilka täcktes av ett extra kommun­bidrag. För frilufts­baden i övrigt har intäkterna minskat under en serie år. I kombination med ökade driftskostnader gav det ett underskott på 0,9 mnkr. De senaste somrarnas väder kan dessutom ha bidragit till underskottet. För Sjöbo marknad var under­skottet 0,3 mnkr.

Sjöbo marknad genomfördes enligt reviderade riktlinjer, där stort fokus lagts på säkerhetsarbetet mot bakgrund av de generella hotbilder som finns i samhället.

Familjenämndens fritidsverksamhet hade ett överskott på 0,3 mnkr, bland annat beroende på svårigheten att rekrytera vikarier.

 

Prestationstal Utfall
2015
Utfall
2016
Budget
2017
Utfall
2017
Antal deltagartillfällen per år i föreningsaktiviteter för barn och ungdoma) 104 043 102 745 104 000 108 894
Fritidsgårdar        
Antal besökare på fritidsgårdarna 10 519 9 169 12 000 7 290
Sporthallar timmar, antal:        
– bokningsbara 7 010 9 444 8 100 10 370
– bokade 4 107 4 455 5 882
– beläggningsgrad, procent 59 55 57
Antal:        
– sålda entrékort simhallen) 2 255 16 550 52 000 39 450
– sålda entrékort friluftsbaden 4 516 3 397 6 000 3 429
– barn i simskolac) 733 553b) 700 334b)
– besökande på turistbyrån 2 829 504 2 000 767
Beläggningsgrad sommarmarknaden och Mikaeli marknad, procent

90
90
92
96

a) Avser barn och unga samt 65+.

b) Avser antagna inklusive märkestagning.

c) Avser Frenninge och Östra Färs.