Finansiell rapport, sammanställd redovisning

Borgensåtaganden, KOMMUNEN Utlåning, KOMMUNEN
Motpart Belopp i mnkr procent av
borgen
Motpart Belopp i mnkr procent av
utlåning
AB Sjöbohem (790 mnkr nyttjad) 800,0 93,3 Kommuninvest 3,5 100,0
Sjöbo Elnät AB (49 mnkr nyttjad) 54,0 6,3
SÖRF (2,6 mnkr nyttjad) 3,7 0,4
Summa 857,7 100,0 Summa 3,5 100,0
Placering överskottslikviditet, KOMMUNEN (mnkr)
Motpart Anskaffningsvärde procent av placering   Marknadsvärde Ränta
SBAB 99,8 79,3 99,8 <25 mnkr; 0,4 %, 25–50 mnkr; 0,15 % och >50 mnkr; 0,05 %.
Robur fonder 6,3 5,0 6,0
Öhman fonder 10,0 7,9 10,1
SEB fonder 1,5 1,2 1,6
SPP fonder 8,2 6,5 8,6
Summa 125,8 100,0 126,1
Inlåning, SAMMANSTÄLLD REDOVISNING
Motpart Belopp i mnkr procent av lån
Kommuninvest 576 62,9
SEB 110 12,0
Handelsbanken 60 6,6
Swedbank 95 10,4
Sparbanken Skåne (checkkredit) 75 8,2
Summa 916 100,0

Förfalloprofil kapitalbindning (mnkr)

Förfalloprofil räntebindning (mnkr)

Derivat; Ej aktuellt

RIKTLINJER FÖR RISKTAGANDE FÖLJS?
Kommunen Sjöbohem Sjöbo Elnät
Finansieringsrisk
Ränterisk
Motpartsrisk
Valutarisk
Likviditetsrisk
Operativa risker