Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR) vilket bland annat innebär att:

  • Intäkter redovisas i den omfattning som det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras kommunen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
  • Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
  • Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges.
  • Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.
  • Värdering av kortfristiga placeringar har gjorts post för post till det lägsta av verkligt värde och anskaffningsvärdet.

Förändrade redovisningsprinciper

Redovisningsprinciperna förändrades 2016 när det gäller intäktsredovisningen av exploateringsverksamheten som anpassats till RKR:s rekommendation nummer 18.1. Bytet av redovisningsprincip är gjort i enlighet med RKR 14.1, Byte av redovisningsprincip, och har påverkat det egna kapitalet 16-12-31 med +9,2 mnkr och 2016 års resultat med –0,3 mnkr.

Sjöbo kommun tillämpar från och med 2017-01-01 komponentredovisning enligt RKR 11 Materiella anläggningstillgångar. Övergången innebär att en tillgång delas in i ett antal komponenter, som sedan skrivs av var för sig utifrån förväntad nyttjandetid. När en komponent ersätts betraktas det som en ersättningsinvestering, som skrivs av utifrån förväntad nyttjandetid. Eventuellt återstående värde utrangeras. Innebörden i aktiveringsbegreppet har ändrats. Tidigare redovisades åtgärder i underhållsplanen som en kostnad och dessa kostnader redovisas numera till högre grad som en investering.

Genomgång av äldre investeringar har gjorts när det gäller tillgångstyperna fastigheter för affärsverksamhet (VA) och publika fastigheter (gata). Vid övergången har projekt som hade ett bokfört restvärde per 16-12-31 som översteg 1 mnkr räknats om. För VA har 67,3 mnkr av 124,4 mnkr av det bokförda värdet räknats om. För gata har 51,0 mnkr av 82,5 mnkr räknats om. Omräknade projekt bedöms få en väsentlig betydelse för redovisningen lång tid framöver.

AB Sjöbohem och Sjöbo Elnät AB har infört komponentavskrivning för sina byggnader från och med 1 januari 2014.

Sammanställd redovisning

I den kommunala koncernen ingår samtliga bolag och kommunalförbund där kommunen har minst 20 procent inflytande. Redovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. Kommunkoncernens medlemmar och ägarandelar framgår av organisationsbilden i förvaltningsberättelsen.

Av gjorda bokslutsdispositioner redovisas 22 procent som uppskjuten skatt och resterande 78 procent förs till eget kapital. 22 procent av skillnaden mellan bokfört värde och skattemässigt värde på fastigheterna redovisas som uppskjuten skattefordran.

Jämförelsestörande poster

Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa förekommer i not till respektive post i resultaträkningen och/eller i kassaflödesrapporten. Som jämförelsestörande betraktas poster som är sällan förekommande och överstiger 10 mnkr. Dessutom redovisas alltid kommunens realisationsvinster vid fastighets- och verksamhetsförsäljningar som jämförelsestörande.

Intäkter

Verksamhetsintäkter

RKR:s rekommendation 18 ”Intäkter från avgifter, bidrag och försäljningar” tillämpas och innebär att statsbidrag till anläggningstillgångar och anslutningsavgifter periodiseras över respektive anläggningstillgångs nyttjandeperiod.

Skatteintäkter

Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på SKL:s decemberprognos i enlighet med rekommendation RKR 4.2. Efter bokslutets upprättande har SKL publicerat en ny prognos i februari som skulle innebära 2,4 mnkr lägre skatteintäkter.

Övriga intäkter

Investeringsbidrag och anslutningsavgifter tas upp som en förutbetald intäkt, redovisas bland långfristiga skulder och periodiseras över anläggningens nyttjandeperiod.

Kostnader

Avskrivningar

Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade nyttjandeperioden med linjär avskrivning baserat på anskaffningsvärdet exklusive eventuellt restvärde. På tillgångar i form av mark, konst och pågående arbeten görs emellertid inga avskrivningar.

Avskrivningstider

Följande avskrivningsperioder tillämpas:

Typ av tillgång Avskrivningsperiod Genomsnittlig avskrivningsperiod
Allmän markreserv Ingen avskrivning Ingen avskrivning
Immateriell tillgång 3–5 år 4,5 år
Verksamhets­fastigheter 5–33 år 21,4 år
Fastigheter för
affärs­verksamhet
10–50 år 41,6 år
Publika fastigheter 5–75 år 50,9 år
Fastigheter för annan verksamhet Ingen avskrivning Ingen avskrivning
Pågående projekt Ingen avskrivning Ingen avskrivning
Maskiner 5–15 år 7,1 år
Inventarier 3–10 år 7,9 år
Bilar och
transportmedel
5–15 år 13,1 år
Förbättringsutgifter på fastigheter ej ägda av kommunen 3–5 år 4,9 år
Konst Ingen avskrivning Ingen avskrivning

Specifikation avskrivningstider komponenter

Avskrivningsperiod
Fastigheter för affärsverksamhet (VA)
Ledningsnät 50 år
Stomme 40–50 år
Maskin 15–25 år
Styr/regler/el 10 år
Konstruktion 25 år
Utrustning 10 år
Maskinell utrustning 10–15 år
 
 
Publika fastigheter (gata)
Huvudgata
Slitlager 15 år
Övrigt/vägkropp 75 år
Uppsamlingsgata
Slitlager 20 år
Övrigt/vägkropp 75 år
Lokalgata
Slitlager 30 år
Övrigt/vägkropp 75 år
GC-väg
Slitlager 30 år
Övrigt/vägkropp 75 år
Gångbana/trottoar
Slitlager 30 år
Övrigt/vägkropp 75 år
Gatubelysning
Armatur 20 år
Belysningsstolpe/ledning 30 år

Avskrivningstiderna bestäms individuellt för varje investering utifrån bedömd nyttjande­period. En tillgång ska delas upp på olika kompo­nenter och skrivas av separat om den förväntade skillnaden i nyttjandeperioden mellan de olika komponenterna är väsentlig. Understiger värdet av tillgången 100 tkr görs aldrig någon uppdelning i komponenter.

Kommunen kan bekosta förbättrings­utgifter i annans fastighet förutsatt att kommunen hyr fastigheten. Om sådant arbete avser ny-, till- eller ombyggnation av värdehöjande slag ska avskrivning ske av nedlagda utgifter. Avskrivningstiden bestäms av investeringens nyttjande­period och hyresförhållandet. Det medför att avskrivningstiden inte kan vara längre än kontraktstiden på hyreskontraktet. Är fastigheten avsedd att nyttjas under kortare tid än tre år kostnadsförs förbättringsutgifterna direkt.

Gränsdragning mellan kostnad och investering

Det finns en investeringspolicy som bland annat berör gränsdragningen mellan kostnad och invest­ering. För mindre investeringar har policyns gränsvärde tillämpats. Inköp av inventarier räknas som en investering om tillgångarna har en nyttjande­period på minst tre år och en anskaffningsutgift som överstiger ett halvt prisbasbelopp exklusive moms, enligt RKR:s information ”Korttids­inventarier och inventarier av mindre värde”.

Leasing

De finansiella leasingavtalen redovisas som anläggningstillgång i balansräkningen och förpliktelsen att i framtiden betala leasingavgifter redovisas som skuld. Skuld som ska betalas inom ett år redovisas som kortfristig skuld, annars redovisas den som långfristig.

Materiella anläggningstillgångar

Anskaffningsvärde

RKR:s rekommendation 18 ”Intäkter från avgifter, bidrag och försäljningar” tillämpas avseende anslutningsavgifter, investeringsbidrag, renhållnings- och VA-avgifter, försäljningar av fastigheter samt över- respektive underskott. Anslutningsavgifterna hanteras som en förutbetald intäkt.

Huvudmetoden tillämpas, det vill säga att inga lånekostnader ingår i anskaffningsvärdet.

Bidrag till statlig infrastruktur

Beslutade bidrag till statlig infrastruktur bokförs som en tillgång i balansräkningen. Upplösningen eller värdeminskningen av tillgången sker med årliga belopp. Tills projektet är färdigställt har Sjöbo kommun en skuld till motparten, motsvarande vårt bidrag för projektet minskat med de utgifter och inkomster som kommunen har för färdigställandet. Skulden återfinns bland långfristiga skulder.

Avsättningar

Framtida händelser som kan påverka förpliktelsens storlek ska återspeglas i avsättningens värde när det finns tillräckliga, objektiva omständigheter som talar för att de kommer att inträffa. Åtagandena är nuvärdesberäknade med motsvarande belopp som inflationsuppräkningen.

Långfristiga skulder

Anslutningsavgifter och investeringsbidrag bokförs som förutbetalda långfristiga skulder samtidigt som investeringsutgiften bokförs som en tillgång.

I samma takt som tillgångens värde minskar, i form av avskrivningar i resultaträkningen, minskar även den förutbetalda intäkten genom att skulden minskar när delar av bidraget intäktsförs i resultat­räkningen. Intäkten i form av anslutnings­avgiften delas upp på lika många år som huvuddelen av kommunens investeringsutgifter för anslutningen. Skulden för förutbetalda VA-anslutningsavgifter klassificeras som långfristiga skulder eftersom skulden löper på 30 år. Det beräknas motsvara genomsnittlig avskrivningstid på VA-anslutningarna.

Investeringsbidrag hanteras i enlighet med rekommendation nummer 18 från RKR, vilket innebär att bidraget initialt bokförs som en långfristig skuld, för att efter hand som investeringen genererar avskrivning föras in som intäkter i redovisningen. Det medför att investeringsintäkten tidsmässigt matchar de kostnader som investeringen genererar.

Pensioner

Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen är beräknade enligt RIPS 07. Under avsättningar redovisas kompletterande ålderspension, särskild avtalspension före 65 år och efterlevandepension. Som kortfristig skuld finns redovisat de pensioner som intjänats av de anställda under perioden, men som betalas ut under kommande period. Beräkningen är gjord den 31 december 2017.

De pensionsförpliktelser som har intjänats före 1998 och ännu inte lösts via försäkringen redovisas som avsättning.

Visstidsförordnanden som ger rätt till särskild avtalspension redovisas som avsättning när det är troligt att de kommer att leda till utbetalningar. Avtal som inte lösts ut redovisas som ansvarsförbindelse.

Beräkning av pensionsavsättning för politiker är utförd av KPA Pension för 2017, enligt politikernas pensionsavtal med kommunen.

Kompletterande ålderspension, det vill säga förmånsbestämd pension för anställda som tjänar över 7,5 basbelopp, är försäkrad genom inbetalning av försäkringspremie löpande under året. Kommunen följer RKR:s yttrande med anledning av förändring av diskonteringsräntan i RIPS 07.