Verksamheten

Kommunövergripande verksamhet

Utfallet för året blev 3,0 mnkr. En mindre del av överskottet (0,1 mnkr) avsåg vård- och omsorgsnämnden (måltidsverksamhet), medan verksamheten inom kommunstyrelsens ansvar fick ett överskott om 2,9 mnkr.

Kommunledningsförvaltningen iakttog allmän återhållsamhet för att möta underskottet på fritidsområdet. Överskotten fanns i flera delar av verksamheten. En del av kommunstyrelsens personal arbetade med externt finansierade projekt, vilket medförde ett överskott om 0,5 mnkr. Till det kom att kostnaderna för kollektivtrafik upp­visade ett överskott om 0,3 mnkr, bland annat beroende på lägre kostnader för kompletteringstrafik.

I folkhälsoverksamhet och marknads­föring vidtog utskottet för kultur, turism och fritid åtgärder för att möta underskott i andra delar av ansvarsområdet, vilket gav ett överskott om 0,5 mnkr.

Porto- och telekostnaderna sjönk tack vare ett nytt avtal och digitala lösningar, vilket gav ett överskott om 0,6 mnkr. Resterande summa 1,0 mnkr fördelades mellan flera kostnadsslag.

LEADER-projektet Innovationscenter för landsbygden fortsatte och det nya Destination Häst Sydöstra Skåne startades med målet att främja turismen kring häst, hästnäring och upplevelse­aktiviteter