Verksamheten

Kulturverksamhet

Både inom kommunstyrelsens (0,2 mnkr) och familjenämndens (0,4 mnkr) ansvarsområden fanns överskott, vilket gjorde att det totala överskottet för kulturverksamheten blev 0,6 mnkr.

Familjenämndens svårigheter att rekrytera personal och vikarier ledde till ett kostnadsöverskott. Även intäktssidan gav ett överskott bland annat i form av arbetsmarknadsstöd och lönebidrag.

För kommunstyrelsen var det allmän återhållsamhet för att hantera underskott i andra verksamheter samt en försenad renovering av Kullamöllan som gav överskott. Renoveringen av Kullamöllan påbörjades först under sen­hösten, då det gick att få tag i byggnadsantikvarisk kompetens. Upphandlingen var dessutom tids­krävande. Delar av arbetet blir därför inte klara förrän 2018.

 

Prestationstal Utfall
2015
Utfall
2016
Budget
2017
Utfall
2017
Kulturskolan        
Antal elever i kulturskolan 406 358 430 340
Andel inskrivna elever i aktuell åldersgrupp, procent 14,9 14,0 16,2 11,7
Antal ämnen och kurser 31 32 30 43
Bibliotek        
Antal besökare 60 290 55 749 62 000 55 966
Antal lån per år på samtliga bibliotek 95 138 81 778 100 000 77 269
Antal utlån per invånare 5,1 4,4 5,3 4,1
Övrigt        
Antal besökande på Elfstrands krukmakeri 256 400 499
Antalet besök ordinarie filmprogram 6 619 6 605 6 000 5 598
Antal besökare i konsthall 13 031 10 296 15 000 13 697