Resultaträkning VA

Tkr Not Bokslut
2016
Bokslut
2017
 
Verksamhetens intäkter
1 30 067 33 225
Verksamhetens kostnader 2 – 20 973 – 23 051
Avskrivningar – 6 415 – 7 442
 
Verksamhetens nettokostnader
2 678 2 733
 
Finansiella intäkter
0 0
Finansiella kostnader 3 – 2 678 – 2 733
 
Resultat före extraordinära poster
0 0
 
Extraordinära intäkter
0 0
Extraordinära kostnader 0 0
 
Årets resultat
0 0
 
Resultatutredning
Årets resultat 0 0
Förändring skuld/fordran till VA-kollektivet 283 – 2 623
Årets resultat för den löpande verksamheten 283 – 2 623