Verksamheten

Driftredovisning

Netto (mnkr) Utfall
2016
Budget
2017
Utfall
2017
Avvikelse
2017
Kommunövergripande verksamhet 54,7 52,2 49,2 3,0
Politisk verksamhet 10,0 10,8 9,7 1,1
Verksamhet för personer med funktionsnedsättning 91,9 99,6 100,8 – 1,2
Äldreomsorg 179,7 194,8 196,2 – 1,4
Individ- och familjeomsorg 52,3 50,5 51,6 – 1,1
Förskole- och skolbarnomsorg samt grundskoleverksamhet 332,4 350,0 355,6 – 5,6
Gymnasieskola 77,7 85,5 82,3 3,2
Vuxenutbildning och integrationsverksamhet 3,7 11,6 8,4 3,2
Turism- och fritidsverksamhet 36,7 43,5 44,0 – 0,5
Kulturverksamhet 15,5 15,8 15,2 0,6
Teknisk verksamhet – avgiftsfinansierad 0,0 0,0 0,0 0,0
Teknisk verksamhet – skattefinansierad 36,9 27,3 25,0 2,3
Miljö- och hälsoskyddsverksamhet 4,4 5,0 4,6 0,4
Plan- och byggverksamhet 3,5 4,1 4,1 0,0
Räddningstjänst 13,5 13,8 13,8 0,0
Finansiering – 1,6 5,0 0,2 4,8
Verksamhetens driftkostnader 911,3 969,5 960,6 8,8