Balansräkning VA

Tkr Not Bokslut
2016
Bokslut
2017
 
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar 4 168 416 181 867
Omsättningstillgångar 5 5 201 3 025
SUMMA TILLGÅNGAR 173 617 184 891
 
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 6 0 0
därav årets resultat 0 0
 
Summa eget kapital
0 0
 
Skulder
Långfristiga skulder 7 168 416 181 867
Kortfristiga skulder 8 5 201 3 024
 
Summa skulder
173 617 184 891
 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
173 617 184 891